EVALUERING PÅ KANTEN

Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige endags udviklingsseminar og evalueringskonference fra torsdag den 20. september til lørdag den 22. september 2012 på Comwell i Kolding.

Konferencens tema er: “Evaluering på kanten”

Evaluering som felt er bare en måde at indsamle erfaringer på og teoretisere over måder at undersøge og vurdere offentlige politikker på. Siden starten af 1960’erne er der gjort mange erfaringer og der har været ført mange diskussioner indenfor feltet. Nye og nyttige indsigter er indhøstet om metoder, brug af evalueringer, måder at organisere evaluering på, evalueringers formål og tilsigtede og utilsigtede konsekvenser mv.

Evalueringsfeltet lader sig ikke let afgrænse, men en fællesnævner for evaluering er, at det er en systematisk og formaliseret indsats med et stærkt anvendelsessigte. Der er mange, der arbejder med evaluering uden at kalde det evaluering, og omvendt sidder der også nogen, der kalder det, de laver, for evaluering, uden at det er en systematisk og formaliseret indsats.

Således vurderer arbejdsmarkedsøkonomer effekter og udbytte af beskæftigelsespolitikken uden at tænke på det som evaluering, og brugerdreveninnovation har fået sit indtog i den offentlige sektor som co-creation processer. De, der arbejder med disse ting, vil i mange tilfælde kunne betragtes som evaluatorer, men det gør de ikke selv.

Evaluering i dag, er ikke det samme som evaluering i 1960’erne. Netop evalueringsfeltets dynamiske karakter er også det, som mange af os synes gør evaluering spændende at arbejde med. Men er evalueringsfeltet rustet til at håndtere den dynamik og de udfordringer, som den offentlige sektor?

Evaluering rammer ind i en organisatorisk kontekst og skal håndtere udfordringer som kompleksitet i indsatser, krav om øget styring, forventninger til innovation og samtidig forholde sig til etiske problemstillinger. Hvordan forholder vi os i evalueringsfeltet til de organisatoriske rammer, det ledelsesmæssige og det politiske rum, som evalueringer skal fungere ind i, for at evalueringernes fulde potentiale kan realiseres?

På DES-konferencen 2012 vil vi gerne have forskellige perspektiver på evalueringsfeltet. Vi vil gerne betragte evalueringsfeltet fra kanten. Det er netop på kanten og i sprækkerne af et felt – eller en kultur – man kan se potentialer, svagheder, styrker og udviklingsmuligheder.

Hvis evalueringsfeltet fortsat skal fungere som en levedygtig udvikler af offentlige politikker og services, er det vigtigt, at vi ikke som evaluatorer lukker os inde i vores egne debatter, men at vi nysgerrigt åbner øjnene for sprækkerne, det som nogle gange kun få beskæftiger sig med, men også orienterer os mod andre felter og indgår i debat og dialog med disse.

Vi introducerer fire spor på konferencen, som alle bevæger sig på kanten af evalueringsfeltet, hvor det er svært og udfordrende, som evaluator at navigere. De fire spor er:

  1. Kompleksitet i evaluering
  2. Evaluering som strategisk styringsredskab
  3. Evaluering som innovationsmotor
  4. Etik og værdier i evaluering.

DES-BESTYRELSEN VIL GERNE BYDE VELKOMMEN TIL EN KONFERENCE PÅ KANTEN!

Program

TORSDAG D. 20. SEPTEMBER 2012

Seminar 1: Udvikling af spørgeskemaer

Seminar 2: Evaluering i en interkulturel kontekst: mere end oversættelse og tolkning – AFLYST pga. for få tilmeldinger

Seminar 3: (heldags) Hvordan måler jeg effekter af indsatser?

Seminar 4: Designmetoder i Evaluering

Seminar 5: Hvordan kan vi lykkes med at implementere gode praksisser og erfaringer fra én sammenhæng til en anden?

Seminar 6: Vignetmetode – et udgangspunkt for faglig udvikling

Seminar 7: Brugerinddragelse i evaluering

Seminar 8: (Fortsættelse af heldagsseminar 3) Hvordan måler jeg effekter af indsatser?

Seminar 9: Casebaseret audit – en perspektivrig metode til evaluering og udvikling af komplekse indsatser

Seminar 10: The practical implications and use of program theory

FREDAG D. 21. SEPTEMBER 2012

Session 1A: Identificering og håndtering af kompleksitet i evaluering

Session 2A: Realistisk Syntese og meta-evaluering. Muligheder og begrænsninger

Session 3A: Den obligatoriske resultatrapport: Når skoleledere og forvaltning sammen definerer strategier for udvikling ved hjælp af evalueringsdata.

Session 4A: Hvordan lærer man den offentlige sektor at innovere?

Session 5A: Etik og Værdier – hvilken vej skal DES?

Session 1B: Hvordan understøtter man læring i komplekse evalueringer? – Med særligt fokus på forskningsevalueringer
Evaluering som strategisk redskab i evaluering af fonde og puljer – udfordringer og kompleksitet

Session 2B: Strategisk styring, opfølgning og evaluering

Session 3B: Evaluator – kritisk medspiller eller ekstern kvalitetskontrol?
Job-swap: Når praktikere bliver med-evaluatorer

Session 4B: Kan man evaluere sig til innovation?
Innovation og kvalitetsstyring i en kommunal kontekst

Session 5B: Evaluator som en del af felten
Når sprog skaber virkeligheder – etiske udfordringer i evaluering!

LØRDAG D. 22. SEPTEMBER 2012

Session 1C: Opsporing af udsatte børn og unge: Forstår vi “risiko” rigtigt?

Session 2C: Randomiserede kontrollerede forsøg. Erfaringer med design, im-plementering, evaluering og anvendelse

Session 3C: Hvordan kan vi forbedre en tilfredshedsscore på 3,5? Effektmåling som lærings- og innovationsværktøj i Teknik- og Miljøforvaltningens bydrift i Københavns Kommune.

Session 4C: Læring og anvendelse af evalueringsresultater i politiske organisa-tioner – Hvad vi ved og ikke ved

Session 5C: Hvilken rolle bør implicitte politiske intentioner spille i evalueringen af politiske reformer?

Session 1D: Projektevaluering i kaos: Åben Dialog og meget mere i Odsherred

Session 2D: Hvordan kan vi bygge bro mellem forskningsbaseret viden og systemisk praksis?

Session 3D: Udviklingen af kvalitetssystemer i velfærdssektoren – motorer og bremser

Session 4D: Undervisningskvalitet og læringsudbytte gennem formativ vurdering for læring

Session 5D: Udvikling med evalueringsbrugerne – en læreproces med indsatsteori

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Prisen for konferencen (eksklusiv overnatning) er:

Medlem af Dansk EvalueringsSelskab Ikke-medlem
Torsdag 1400 1750
Fredag-lørdag 2800 3350
Hele konferencen 3900 4800

Torsdag den 20. september vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af programmet.

Der er to omgange af seminarer i løbet af dagen.

Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset, og tilmeldinger registreres efter »først-til-mølle-princippet«.

Vi beder dig være opmærksom på, at priserne i år er uden overnatning, da du selv skal sørge for overnatning i forbindelse med konferencen.

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Tlf. +45 7634 1100

Koden *DES* angives ved booking på hotellet.

Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på e-mail: sekretariat@danskevalueringsselskab.dk

På hjemmesiden www.danskevalueringsselskab.dk kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Her kan du også holde dig opdateret på sidste nyt om konferencen.

Sidste frist for tilmelding er 1. september 2012

Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk EvalueringsSelskab her