BYD IND MED OPLÆG ELLER LÆRINGSSEMINAR

EVALUERING PÅ KANTEN

Kære medlem af Dansk Evalueringsselskab

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2012 finder sted i dagene 20. – 22. september 2012 på Comwell i Kolding. Temaet for årets konference er Evaluering på Kanten. Du kan læse mere om temaet her på siden.

Du får her den første invitation til konferencen, og en opfordring til at deltage med din og din organisations viden og erfaringer.

Dette er samtidig en invitation til at indsende dit bud på konferenceoplæg. Det kan være oplæg, som du kunne tænke dig/jer at præsentere over være ansvarlig for på konferencen eller ved torsdagens læringsseminar. Eller det kan være oplæg, som du/ gerne vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til.

Dansk Evalueringsselskab henvender sig til kommuner, regioner og statsinstitutioner, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne. Vi håber på en bred repræsentation af det danske evalueringsfelt. Har du lyst til at holde oplæg på DES-konferencen i 2012? Så send os en kort beskrivelse af dit forslag til et konferenceoplæg eller et læringsseminar! Se vejledning for beskrivelsen af konferenceoplæg og læringsseminar nedenfor.

  • DEADLINE for indsendelse af forslag til konferenceoplæg og læringsseminar 12. marts 2012. Forslaget bedes udfyldt i skema for henholdsvis konferenceoplæg og læringsseminar, se http://www.danskevalueringsselskab.dk/
  • I lighed med 2010 og 2011 vil der også i år være mulighed for deltagelse med poster til postersession. Hvis du er interesseret i at byde ind med en poster- præsentation, så giv besked til DES-sekretariatet på: sekretariat@danskevalueringsselskab.dk
  • Nærmere information om konferenceprogram og tilmelding følger i april.
  • Hold dig opdateret via hjemmesiden her

Konferenceoplæg

I bestyrelsen vil vi meget gerne have forslag til konferenceoplæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender! For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi alle med spændende cases, metoder, resultater mm. til at lave en kort beskrivelse af dit forslag til konferenceoplæg (omkring 1 side) indenfor et af de fire konferencespor i dette skema.

Beskrivelsen skal indeholde et resumé af dit oplæg. Her skal du kort beskrive oplæggets problemstilling, herunder belyse hvorfor du har valgt at fokusere på lige dette emne/problem. Hvilke spørgsmål vil blive besvaret i oplægget? For oplæg baseret på konkrete evalueringer og undersøgelser vil det desuden være relevant at præsentere en generel metodebeskrivelse. Endelig kan din beskrivelse fremhæve de væsentlige resultater og konklusioner – hvad har du fundet ud af set i lyset af oplæggets problemstilling? Du kan vælge at angive, hvilket af de fire spor, du mener dit oplæg ligger inden for, eller overlade dette til konferencekomiteen. Endelig bedes du angive, om du vil holde et ”traditionelt” oplæg eller om du vil arbejde med en mere deltagerbaseret form i oplægget. Hvis du vælger det sidstnævnte vil du blive tildelt længere tid til oplægget.

Eksempler på beskrivelser af konferenceoplæg fra tidligere år er præsenteret på DES’ hjemmeside.

Læringsseminar

Har du ideer til et læringsseminar, skal du udfylde et skema, der præsenterer din ide med seminaret og de første pædagogiske overvejelser over hvem det henvender sig til og hvad deltagerne skal have ud af seminaret.

Vores læringsseminarer varer typisk tre timer og skal helst kunne rumme minimum 20 deltagere og gerne flere.

Konferencekomiteen træffer ultimo marts/primo april beslutning om, hvilke oplæg og læringsseminar, der kommer til at indgå i det endelige konferenceprogram. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.


DEN GODE PARALLELSESSION

Lidt om det gode oplæg på et af DES-konferencens fire konferencespor

DES-konferencen lever af gode sessioner, der videreformidler erfaringer, metodiske og teoretiske indsigter mm. til deltagerne. Samtidig har DES-konferencen deltagere, der selv har meget at bidrage med, i form af gode spørgsmål, relevante erfaringer og kommentarer.

DES lægger derfor vægt på muligheden for deltagerinvolvering. Fra evalueringsskemaerne ved vi, at der hvert år efterspørges større muligheder for deltagerinvolvering.

Samtidig må vi som selskab være selvkritiske og sige, at vi ikke har været gode til at melde klare rammer ud til oplægsholderne inden for de fire konferencespors parallelsessioner. Nedenfor formilder vi derfor en række retningslinjer, der medvirker til at skabe så udbytterige parallelsessioner som muligt for både oplægsholdere og deltagere.

Retningslinjerne er:

  • Tag gerne udgangspunkt i en konkret evaluering, men fokuser (også) på de generelle træk. Vælger du at fokusere på en bredere evalueringsaktuel problemstilling, så tænk på hvordan den kan relateres til praksis
  • Vælg om du vil holde et klassisk power-point oplæg eller arbejde med andre former for deltagerinvolvering
  • Hold tiden
  • Maksimalt to oplægsholdere pr. oplæg
  • Hvis der i din parallelsession er to oplæg, så fokuser på fællespunkter med det andet oplæg. Sørg for at koordinere jeres oplæg på forhånd.

Udgangspunkt i en konkret evaluering eller en evalueringsaktuel problemstilling

Oplæg i parallelsessioner på DES-konferencen kan tage udgangspunkt i konkrete evalueringer eller en aktuel problemstilling inden for evalueringsfeltet. Samtidig med at du som oplægsholder fremlægger dit projekt, er det imidlertid vigtigt, at du ikke fortaber dig helt i det, men også uddrager de generelle teoretiske og metodiske pointer af interesse for evalueringsfeltet. Tager du udgangspunkt i en aktuel problemstilling, så overvej hvordan denne kan relateres til og håndteres i praksis.

Oplæg der trækker på tidligere afholdte oplæg om projektet/evalueringen kan derfor kræve nogen gennemarbejdning for at være klar til DES-konferencen.

Vælg om du vil holde et klassisk power-point oplæg eller arbejde med andre former for deltagerinvolvering

På DES-konferencen er der to forskellige typer af oplæg i parallelsessioner. Når du tilmelder dig som oplægsholder, skal du angive hvilken type oplæg du holder.

Den ene type er et klassisk præsentationsoplæg med eller uden power-point. I denne type af oplæg vil du som regel blive parret med en anden oplægsholder til en session på en time eller fem kvarterer.

Der vil være cirka 30 minutter til rådighed for dit oplæg. Af disse skal der sættes 10 minutter af til spørgsmål og diskussion. En del spørgsmål kan tages undervejs, men der bør være mindst være 5 minutter til afsluttende spørgsmål efter dit oplæg.

Den anden type er et oplæg, der i højere grad tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og viden. Dette er en mere deltagerinvolverende måde at arbejde på, og handler typisk om at formidle stoffet gennem summegrupper, mindmaps, posters med mere. Denne type session vil blive tildelt mere tid, da det er mere tidskrævende at formidle på denne måde. Her vil man ikke blive sat sammen med andre oplæg.

Hold tiden

Tiden vil blive håndhævet strengt på DES 2012, bl.a. for at sikre tid til spørgsmål og diskussion. Der vil være en vært for parallelsessionen, som vil give oplægsholderen besked, når der er 5, 1 og 0 minutter tilbage og som kan fungere som ordstyrer i forbindelse med spørgsmål og diskussioner.

Maksimalt to oplægsholdere pr. oplæg

Det er erfaringen fra tidligere konferencer, at de tidsmæssige rammer som regel skrider ved flere oplægsholdere. Samtidig giver det ikke nødvendigvis en klarere formidling i forhold til deltagerne, hvis der er for mange oplægsholdere på banen. Derfor kan der maksimalt være to oplægsholdere pr. oplæg.

Fokuser på fællespunkter med det andet oplæg i parallelsessionen

I parallelsessioner vil du som oplægsholder som regel være parret med en anden oplægsholder indenfor dit felt. Fokuser på fælles punkter, teoretiske og metodiske ligheder og modsætninger med det andet oplæg for at skabe så produktiv en diskussion som muligt. Bestyrelsen formidler videre til dig, hvem du skal holde oplæg med. Vi opfordrer jer til at koordinere jeres oplæg og aftale form for jeres oplæg og den efterfølgende diskussion.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab