EVALUERING: BERETTIGELSE OG BÆREDYGTIGHED

Hent program

DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference.

Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag den 19. september til lørdag den 21. september 2013.

Temaet for konferencen er »Evaluering: Berettigelse og bæredygtighed«.

Konferencen sætter således fokus på, hvorvidt og hvordan evalueringer bidrager positivt til udviklingen af indsatser, organisationer, samarbejde mm. Og vi rejser spørgsmålet: Er måden hvorpå vi bedriver evaluering grundlæggende bæredygtig i et fremadrettet perspektiv?

Fredag og lørdag vil der være en række parallelsessioner med oplæg fra praktikere og forskere. Desuden er der plenum-diskussioner og to internationale (amerikanske) hovedtalere, som bidrager med den seneste viden indenfor evalueringsfeltet.

Torsdag den 19. september 2013 vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle læringsseminarer. Her går vi i dybden med en eller flere problemstillinger, som det er muligt at arbejde nærmere med i praksis

EVALUERING: BERETTIGELSE OG BÆREDYGTIGHED

Vi allokerer betydelige samfundsmæssige ressourcer til evalueringsaktiviteter, bredt defineret, men bruges pengene rigtigt? Kan vi som evaluatorer i tilstrækkelig grad henvise til evalueringer og dokumentationssystemer, der har medført markante positive forandringer i den offentlige sektors organisationer og faglige ydelser? Evalueringsteori og praksis er blevet langt mere sofistikeret siden den spæde start i 1960’erne og gode evalueringer øger vores viden og handlekapacitet på utallige samfundsområder. Men er balancen god nok mellem de evalueringer, der gør en positiv og væsentlig forskel i forhold til at udvikle offentlige politikker og services, og evalueringer, der gennemføres rituelt, fordi man skal, og som arkiveres direkte på hylden eller i skraldespanden?

Spørgsmålet kan også stilles fra en anden synsvinkel: Er den måde, vi bedriver evaluering på i dag grundlæggende bæredygtig i et fremadrettet perspektiv? Er evalueringsteori og praksis i tilstrækkelig grad rettet mod fremtidens samfundsmæssige udfordringer? Og er vi som felt godt nok forberedt på at levere svar på morgendagens spørgsmål?

Konferencetemaet konfronterer os med nogle fundamentale spørgsmål om evalueringers berettigelse og bæredygtighed. Og spørgsmålet er, om en del af svaret på spørgsmålet om evalueringers fremtidige berettigelse ikke findes via en refleksion over, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er bæredygtigt i vore dages evalueringspraksis? Det er ambitionen, at årets DES-konference skal danne en inspirerende ramme om en samlet drøftelse af disse emner fra forskellige perspektiver.

På konferencen introduceres tre spor, der alle griber ind i spørgsmålet om evalueringers berettigelse og bæredygtighed:

  • Evaluering som forandrende kraft;
  • Nye og gamle veje i effektevaluering;
  • Evaluering i et fremadskuende perspektiv.

EVALUERING SOM FORANDRENDE KRAFT

Vi forventer, at evalueringer både skal øge vores viden og give anledning til konkrete positive forandringer for de borgere, organisationer og virksomheder, som finansierer vores arbejde. Men hvor godt lever vi op til dette succeskriterium? Man kan f.eks. stille sig selv det spørgsmål, om vi som evalueringspraktikere i tilstrækkelig grad formår at involvere fagpraktikere i et ligeværdigt samarbejde om evalueringsprocesser – og dermed udnytte det forandrings­ og forbedringspotentiale, som ligger netop her. Problemstillingen sættes bl.a. på spidsen i forbindelse med implementeringsprocesser. Den klassiske implementeringsmodel som en lukket cirkulær “udrulning” af best practice står stadig stærkt, men udfordres af en mere åben og kompleks tænkning, hvor udrulningsmetaforen erstattes af begreber som “oversættelse” og “tilpasning”. Spørgsmålet er blot, om denne lokalt lærende og evaluerende implementeringsmodel fremstår tydeligt og stringent nok til at kunne udgøre et reelt alternativ? Ligesådan kan man spørge, om de monitorerings- og resultatdokumentationssystemer, som i disse år opbygges overalt i den offentlige sektor, lægger det rette snit mellem at tilvejebringe ledelsesinformation og understøtte faglig udvikling? Ved vi egentlig, hvordan systemerne påvirker og flytter de faglige miljøer? Med dette undertema ønsker DES at udfordre evalueringsfeltet til at anlægge et kritisk blik på evalueringer som forandrende kraft i samfundet.

NYE OG GAMLE VEJE I EFFEKTEVALUERING

Diskussionen om, hvordan man kan og bør måle effekten af velfærdsydelser udspiller sig i vidt omfang som et polariseret og til dels ukonstruktivt sammenstød. På den ene side står fortalere for “guldstandarden”, hvor kvantitative, kontrollerede lodtrækningsforsøg er forbilledet. Den lejr har vind i sejlene i disse år, både på grund af tidsånden, der kræver tal og ”mere for mindre”, og på grund af en række spændende nybrud i samfundsvidenskaben inden for eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder. På den anden side står deres kompromisløse kritikere af konstruktivistisk, hermeneutisk og programteoretisk observans, der var helt dominerende i det danske evalueringsfelt indtil for 5- 6 år siden. Beskrivelsen vil være velkendt for de fleste, men en fortsættelse af skyttegravskrigen forekommer ikke bæredygtig. Måske er tiden moden til i stedet at fokusere på, hvad vi har lært af de forskellige debatter, at vi i dag ved mere end for 10 år siden om kausalitet, metoder og effektbegrebet, og flytte diskussionen så den handler om de forskellige metodikkers rette anvendelsesfelt. Eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder såvel som teoribaseret evaluering bidrager til vores viden om ydelsernes effekter og de underliggende kausale mekanismer, og har således en legitim rolle at spille. Udfordringen er i hvert enkelt tilfælde at vælge den rette metode i lyset af det konkrete videns­ og udviklingsbehov. Spørgsmålet er om evalueringsdisciplinen ikke er ved at være moden til at diskutere, hvilke evalueringsdesign og –metoder der passer til hvilke formål i stedet for hvilket design, der er ”bedst”? Kan vi ligefrem bevæge os fra et “evidenshierarki” til at tale om en “evidenstypologi”? Med dette undertema inviterer DES oplægsholdere og konferencedeltagere til at drøfte, hvordan vi kan udvikle og forny feltets forståelse af effektevaluering i en mere konstruktiv retning.

EVALUERING I ET FREMADSKUENDE PERSPEKTIV

Mange evalueringsdefinitioner betoner, at evaluering er en tilbageskuende aktivitet. Beskrivelsen er dækkende for en stor del af de evalueringer, der er gennemført gennem årene – men er det en gangbar evalueringsforståelse i et stadig mere dynamisk, omskifteligt og komplekst samfund? Har evaluatorers udstrakte brug af bakspejlet negative konsekvenser for evalueringers udviklings­ og innovationspotentiale? Er vores aktuelle evalueringsarbejde tilstrækkelig relevant i lyset af fremtidens samfundsudfordringer og -behov? I den aktuelle evalueringslitteratur er centrale teoretikere begyndt at sætte begreber på en evalueringspraksis, som i højere grad udvikler sig samtidig med og i interaktion med sit evalueringsobjekt, og som i højere grad ser det som sin opgave at stimulere til nytænkning og innovation. Man kan hævde, at denne tendens frem for alt handler om at gøre evalueringer mere relevante for understøttelsen af “kompleksitetsledelse”; herunder en ledelses­ og styringsforståelse, hvor hierarki og kommandoveje har svindende betydning og relevans. Dette teoriudviklingsarbejde befinder sig endnu i en tidlig fase, men med konferencens sidste undertema lægger DES op til en debat om, hvordan vi sikrer, at evalueringspraksis i tilstrækkelig grad orienteres mod fremtidens udfordringer og behov.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Du kan som medlem af Dansk EvalueringsSelskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Medlemskabet
kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Prisen er 825 kr. pr. år for et personligt medlemskab og 4125 kr. pr. år for et firma-/institutionsmedlemskab (her kan du sende medarbejdere på konferencen til reduceret pris). Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk EvalueringsSelskab her

Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplejning (og konferencemiddag) eksklusiv overnatning er:

Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES
Læringsseminar (torsdag) 1700 2100
Hovedkonferencen (fredag/lørdag) 3100 3700
Læringsseminar og konference (torsdag-lørdag) 4300 5400

Det maksimale antal deltagere i de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter »først-til-mølle-princippet«.

Vi beder dig være opmærksom på, at priserne også i år er uden overnatning, da du selv skal sørge for overnatning i forbindelse med konferencen.

Konferencen afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, Tlf. +45 7634 1100.

Pris for overnatning er: Enkeltværelse, pr. nat inkl. morgencomplet Kr. 900,00
Koden *DES* angives ved booking på hotellet.

Tilmelding til konferencen og de professionelle læringsseminarer sker elektronisk på vores hjemmeside – Tilmeldingsfristen er udløbet. Der er stadig ledige pladser fredag og lørdag. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at deltage – sekretariat@danskevalueringsselskab.dk

Fakturaer udsendes i slutningen af august/starten af september.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 1. JULI 2013!

Bemærk – ved afmelding gælder følgende:

1. maj – 1. juli 2013: gratis at afmelde

2. juli – 15. august: faktureres med 50% af konferencegebyret

16. august – 16. september: faktureres med 75% af konferencegebyret

17. september og frem: faktureres 100% af konferencegebyret

Deltagerliste

Generalforsamling 2013

Lokaleoversigt

Slides: torsdag, fredag, lørdag