CALL FOR ABSTRACT

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2013 finder sted i dagene 19. – 21. september 2013 på Comwell i Kolding. Du får her den første information om konferencen, og en invitation til selv at deltage med din og din organisations viden og erfaringer.

Dette er samtidig en opfordring til at indsende din idé til oplæg, I gerne vil præsentere på en session på hoved-konferencen eller på et læringsseminar – eller som I vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til. Læringsseminarerne afvikles torsdag den 19. september og varer 3-4 timer, mens sessionerne på hoved-konferencen foregår fredag eller lørdag og er af mindre varighed (typisk 45 min-1 time). Oplæggene kan henvende sig til konferencedeltagere fra forskellige sektorer og på forskellige niveauer; fra begyndere til erfarne, ligesom oplæggene kan vægte en teoretisk eller en praktisk tilgang, eller have en kombination af teori og praktisk anvendelse.

Dansk Evalueringsselskab henvender sig til kommuner, regioner og statsinstitutioner, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne. Vi håber på en bred repræsentation af det danske evalueringsfelt. Har du lyst til at holde oplæg på DES-konferencen i 2013, så send os et abstract eller dit forslag til et læringsseminar eller et konferenceoplæg!

Konferenceoplæg eller læringsseminar

I bestyrelsen vil vi meget gerne have indlæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender! For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi derfor alle med spændende cases, metoder, resultater mm. til at udarbejde et kort abstract (omkring 1 side) indenfor de tre konferencespor (jf. ’Konferencetema’).

Et abstract er en kort beskrivelse (resumé) af dit oplæg. Et abstract skal indeholde en kort beskrivelse af oplæggets problemstilling, herunder belyse hvorfor du har valgt at fokusere på lige dette emne/problem. Hvilke spørgsmål vil blive besvaret i oplægget? For oplæg baseret på konkrete evalueringer og undersøgelser vil det desuden være relevant at præsentere en generel metodebeskrivelse. Endelig kan dit abstract beskrive de væsentlige resultater og konklusioner – hvad har du fundet ud af set i lyset af oplæggets problemstilling? Du kan vælge at angive, hvilket af de tre spor, du mener dit abstract ligger under, eller overlade dette til konferencekomiteen. Du bedes også angive, om du vil holde et ”traditionelt” oplæg eller vil arbejde med en mere deltagerbaseret form i oplægget. Hvis du vælger det sidstnævnte vil du blive tildelt længere tid til oplægget.

Konferencekomiteen træffer i begyndelsen af marts beslutning om, hvilke oplæg og læringsseminarer, der finder plads i det endelige konferenceprogram. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.

Dansk evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorarer for oplæg. Hvis du holder oplæg, dækker foreningen dog en del af dine udgifter til konferencen (hvor meget der dækkes afhænger af, hvilken type oplæg du holder).

Tema DES-konferencen 2013: Evaluering: Berettigelse og bæredygtighed

  • Konferencespor 1: Evaluering som forandrende kraft
  • Konferencespor 2: Nye og gamle veje i effektevaluering
  • Konferencespor 3: Evaluering i et fremadskuende perspektiv

Husk:

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk EvalueringsSelskab