call for abstracts

Bæredygtig vidensproduktion – ansvar og dømmekraft i evaluering

Årskonferencen 2021 i DES finder sted tirsdag den 20. april + onsdag den 21. april 2021. I år bliver det en digital årskonference over to halve dage.

DES henvender sig til kommuner, regioner og statslige institutioner, fonde, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne, idet bestyrelsen har fokus på, at oplæg, læringsseminarer og parallelsessioner dækker alle aktører i evalueringsfeltet.

Vi inviterer jer til at byde ind med er på udkig efter læringsseminarer og parallelsessioner, der falder inden for to hovedområder: Ansvar og dømmekraft i produktion af viden og ansvar og dømmekraft i anvendelse af viden. Temaerne er foldet ud nedenfor.

Ansvar og dømmekraft i produktion af viden

I evalueringsfeltet debatteres det ofte, om evaluatorer har et ansvar for, hvordan de producerer viden. Vi har typisk adresseret det som et metodemæssigt spørgsmål – altså om vi er metodemæssigt stringente. Men produktion af viden er også en etisk virksomhed, der kræver mere end metodisk forstand og teknisk snilde. Produktion af viden i evalueringer indgår ofte i politiske processer og involverer i sidste ende altid mennesker. Det kalder på dømmekraft.

I spørgsmålet om ansvar i evaluering, diskuterer vi imidlertid sjældnere, hvordan vi i vores produktion af viden fx:

 • Forholder os til og træffer etiske beslutninger.
 • Drager omsorg for og inddrager perspektiverne fra dem, som deltager i evalueringen – fx projektholdere og borgere.
 • Håndterer, at vores evalueringer bliver hvirvlet ind i politiske interesser og f.eks. bliver ledt i en bestemt retning.
 • Udfordrer ønsker om evaluering, der hviler på f.eks. tvivlsomme præmisser og/eller stiller uhensigtsmæssige spørgsmål.
 • Undgår at (re)producere fejlagtige antagelser og fordomme.
 • Afvejer hensyn til f.eks. stærke relationer, tillid, uafhængighed og accountability.
 • Arbejder for at bidrage til evaluanders og/eller opdragsgiveres intentioner uden at lade os rive med, når vi gennemfører udviklingsevalueringer – altså holder hjertet varmt og hovedet koldt.
 • Forholder os kritisk til den virkning, som produktion af viden kan have på dem, der deltager i evalueringen, og evalueringens interessenter.

Ansvar og dømmekraft i anvendelse af viden

Nogle vil måske påstå, at det er begrænset, hvor meget evaluator kan påvirke, hvordan viden fra en evaluering anvendes. Man kan derfor åbent spørge: Hvad er evaluators muligheder for at bidrage til ansvarlig og bæredygtig anvendelse af evalueringsviden?

Her vil det f.eks. være interessant at igangsætte erfaringsudvikling og drøftelser om:

 • Hvem har ansvaret for anvendelsen af viden i en evaluering?
 • Hvornår anvendelsen af viden fra en evaluering bliver problematisk?
 • Hvorvidt evaluator bør bidrage til bestilleres dømmekraft i anvendelsen af viden?
 • Hvordan evaluator kan tage ansvar for anvendelsen af den viden, som produceres i en evaluering, herunder anvendelse i politiske sammenhænge?
 • Hvordan vi som en del af bestemte fag- og evalueringsfelter kan bidrage til feltets samlede dømmekraft?

Vi er nysgerrige – og hører gerne fra dig

De to hovedområders forhold og spørgsmål er ikke udtømmende, og på vores årskonference vil vi gerne invitere alle til at dele deres erfaringer. Vi er nysgerrige efter at høre om konkrete tilgange, metoder, handlinger, greb, tips og tricks, som kan understøtte ansvarlighed i produktionen og anvendelsen af viden og opbygge dømmekraft. På konferencen vil vi imidlertid også gerne lægge op til en mere overordnet drøftelse af evalueringsfeltets ansvar og dømmekraft, hvad enten man er bestiller, evaluator eller tredjepart, f.eks. fond.

Står du på spring med et aktuelt og nyskabende emne, som umiddelbart falder uden for konferencens hovedtemaer, vil vi alligevel opfordre dig til at indsende et abstract. Bestyrelsen vil i så fald kontakte dig med henblik på en eventuel vinkling i forhold til konferencens tema. Ligeledes er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til konferencens tema og abstracts.  Du er også velkommen til at sende forslag til et læringsseminar eller parallelsessioner, som du vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til.

Der er fire spor for læringsseminarer og parallelsessioner

Deltagerne på DES-konferencen er evalueringsmæssigt på forskellige niveauer; fra begyndere til erfarne. Bestyrelsen vil gerne sikre, at der udbydes læringsseminarer og parallelsessioner, der er relevante for begge profiler, og vi vil derfor bede dig om at beskrive målgruppen i dit abstract.

Inden for rammerne af ”Bæredygtig vidensproduktion – ansvar og dømmekraft i produktion og anvendelse af viden”, ønsker vi derfor at målrette læringsseminarer og parallelsessioner inden for følgende spor:

 • Øvesporet: Her får konferencens deltagere mulighed for at gøre sig erfaringer med og træne metoder til bæredygtig vidensproduktion og dømmekraft i evaluering
 • Det udforskende spor: Her indbyder vi til udforskning af relevante problematikker og tendenser i evalueringsfeltet knyttet til bæredygtig vidensproduktion
 • Det praksisnære erfaringsspor: Her indbyder vi til kritisk refleksion over egen praksis og deling af erfaringer med metoder, tilgange osv. knyttet til bæredygtig vidensproduktion – det kan fx være om hvilke fejl, deltagerne har gjort sig værdifulde erfaringer med, og hvordan det har påvirket deres praksis
 • Det eksperimenterende spor: Her indbyder vi til afsøgende og eksperimenterende dialog om evalueringsfeltets udviklingsmuligheder i forhold til bæredygtig vidensproduktion – herunder til deling af indsigter fra andre vidensdiscipliner, som kan berige evalueringsfeltets arbejde med bæredygtig vidensproduktion

Formalia

Læringsseminar

Læringsseminarerne afholdes tirsdag d. 20. april 2021. Et læringsseminar varer 3 timer. Parallelsessionerne skal knytte an til konferencens hovedtema.

Læringsseminaret kan med fordel kombinere teori og praksis, og vi lægger vægt på, at der er tænkt deltagerinvolvering ind i form af øvelser eller dialog – meget gerne med en hands-on-tilgang, hvor der er fokus på, at deltagerne opnår en læring og får noget med hjem, som de kan anvende i deres egen kontekst. Vores erfaring er, at læringen bedst understøttes via inddragelse af konkrete eksempler og egne erfaringer.

I beskrivelsen af dit læringsseminar bedes du overveje, hvilket af ovenstående spor det hører under.

Parallelsession

Parallelsessionerne foregår onsdag d. 21. april 2021 og varer 1½ time. Parallelsessionerne skal knytte an til konferencens hovedtema.

Sessionerne kan vægte en teoretisk eller praktisk tilgang, eller have en kombination af teori og praksis. Bestyrelsen vil opfordre til, at der også indsendes forslag til parallelsessioner, hvor den faglige dialog og vidensudveksling mellem deltagerne er i fokus. Ved denne type parallelsessioner er oplægsholderen ansvarlig for at lave en rammesætning og facilitering af sessionen, herunder med hensyn til den begrænsede tidsramme. I beskrivelsen af din parallelsession bedes du overveje, hvilket af ovenstående spor det hører under.

Indsendelse af abstracts

I bestyrelsen vil vi meget gerne have indlæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender!

For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi derfor alle, der har lyst til at bidrage til konferencen til at udforme et abstract. I bedes benytte  dette skemahvis I ønsker at afholde et læringsseminar eller en parallelsession.

Skemaet sendes til DES på des@ineva.dk senest mandag den 4. januar 2021.

Vilkår

Bestyrelsen træffer i januar beslutning om, hvilke læringsseminarer og parallelsessioner, der kommer til at indgå i det endelige program. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.

Du får som oplægsholder tildelt en kontaktperson fra bestyrelsen i Dansk Evalueringsselskab, som du kan sparre med om oplægget og dets målgruppe, og som kan fungere som aktiv facilitator til dit seminar eller din parallelsession.

Dansk Evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorar for oplæg. Hvis du holder oplæg, dækker foreningen dog en del af dine udgifter i forbindelse med konferencen (hvor meget, der dækkes, afhænger af, hvilken type oplæg du holder). Klik her for at finde foreningens honorarpolitik.

VIGTIG INFO & DEADLINE

DEADLINE for indsendelse af ABSTRACTS: 4. januar 2021. Abstract sendes til des@ineva.dk

Du kan altid kontakte sekretariatet eller en fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål i relation til konferencen eller call for abstracts.

Nærmere information om konferenceprogram og tilmelding følger i februar 2021.

Hold dig opdateret via vores hjemmeside eller vores nyhedsbrev.