CALL FOR ABSTRACT

BYD IND MED OPLÆG ELLER LÆRINGSSEMINAR

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2017 finder sted i dagene 14. – 16. september 2017 på Comwell i Kolding. Du får her den første information om konferencen, og en invitation til selv at deltage med din og din organisations viden og erfaringer.

Dansk Evalueringsselskab henvender sig til kommuner, regioner og statslige institutioner, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne. Vi håber på en bred repræsentation af det danske evalueringsfelt.

Har du praktiske erfaringer og/eller teoretisk viden om evalueringer, har du mulighed for at dele din viden med andre. Har du lyst til at holde oplæg eller læringsseminar på DES-konferencen i 2017, så send os et abstract. Du er også velkommen til at sende forslag til oplægsholdere eller forslag til et læringsseminar eller et konferenceoplæg, som du vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til.

LÆRINGSSEMINAR

Læringsseminarerne afholdes torsdag d. 14. september 2017. Et læringsseminar varer som udgangspunkt 3 timer – der er også mulighed for at byde ind med et heldagsseminar (a 2 gange 3 timer). Læringsseminaret kan med fordel kombinere teori og praksis, men kan også vægte både en teoretisk tilgang eller et praktisk eksempel. Ved læringsseminarerne lægger vi vægt på, at der er tænkt deltagerinvolvering ind i form af øvelser eller dialog – meget gerne med en hands-on-tilgang, hvor der er fokus på, at deltagerne opnår en læring og får noget med hjem, de kan anvende i deres egen kontekst. Erfaringen er, at læringen bedst understøttes af konkrete eksempler, hvorfor det er centralt at inddrage egen erfaring mv.

Deltagerne på læringsseminarerne er evalueringsmæssigt på forskellige niveauer; fra begyndere til erfarne. Vi vil sikre, at der udbydes både læringsseminarer som henvender sig til begynderen, og læringsseminarer som henvender sig til de erfarne evaluatorer. Deltagernes sektorforankring, uddannelsesbaggrund og erfaring på arbejdsmarkedet spænder også bredt, og vi søger derfor også oplæg, der repræsenterer de forskellige sektorer, uddannelsesbaggrunde og erfaringer på arbejdsmarkedet.

Du får som oplægsholder tildelt en kontaktperson fra Dansk Evalueringsselskab, som du kan sparre med om oplægget, og som kan fungere som aktiv facilitator på konferencen.

Der er ikke krav om, at læringsseminarer relaterer sig til de beskrevne konferencetema, som tilfældet er for konferenceoplæg.

KONFERENCEOPLÆG

Sessionerne på hovedkonferencen foregår fredag eller lørdag og varer 1 time. Indholdsmæssigt kan sessionerne ligesom læringsseminarerne henvende sig til konferencedeltagere fra forskellige sektorer og på forskellige niveauer; fra begyndere til erfarne, ligesom oplæggene også her kan vægte en teoretisk eller praktisk tilgang, eller have en kombination af teori og praksis. Ofte vil sessionsoplæg have mere form af oplæg end deltagerinvolvering grundet den mere begrænsede tidsramme.

INDSENDELSE AF ABSTRACT

I bestyrelsen vil vi meget gerne have indlæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender! For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi derfor alle med spændende cases, metoder, resultater mm. til at udforme et kort abstrakt indenfor årets tema. I bedes benytte dette skema og sende det til DES på des@kora.dk inden den 24. februar 2017.

HVAD ER ET ABSTRACT?

Et abstract er en kort beskrivelse (resumé) af dit oplæg. Et abstract skal indeholde en kort beskrivelse af oplæggets problemstilling, herunder belyse hvorfor du har valgt at fokusere på lige dette emne/problem. Hvilke spørgsmål vil blive besvaret i oplægget? For oplæg baseret på konkrete evalueringer og undersøgelser vil det desuden være relevant med en generel metodebeskrivelse. Endelig kan dit abstract beskrive de væsentlige resultater og konklusioner – hvad har du fundet ud af set i lyset af oplæggets problemstilling? Du bedes angive, om du vil holde et ”traditionelt” oplæg eller vil arbejde med en mere deltagerbaseret form i oplægget. Hvis du vælger sidstnævnte, vil du, om muligt, blive tildelt længere tid til oplægget.

VILKÅR

Bestyrelsen træffer i begyndelsen af marts beslutning om, hvilke oplæg og læringsseminarer, der kommer til at indgå i det endelige program. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.

Dansk Evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorar for oplæg. Hvis du holder oplæg, dækker foreningen dog en del af dine udgifter i forbindelse med konferencen (hvor meget, der dækkes, afhænger af, hvilken type oplæg du holder). Klik her for at finde foreningens honorarpolitik.

TEMA FOR DANSK EVALUERINGSSELSKABS ÅRSKONFERENCE 2017: SKABER EVALUERING VÆRDI?

Vi evaluerer som aldrig før. Hvor evaluering for 10-15 år siden var forbeholdt store, betydningsfulde projekter, er evaluering i dag en integreret del af velfærdssamfundets praksis. Vi monitorerer, akkrediterer, dokumenterer aktiviteter, måler resultater og finder virksomme mekanismer i et væk. Men skaber evalueringen den værdi, vi håber på? Er evalueringen det hele værd?

Som konsekvens af den øgede anvendelse  af evaluering i den danske velfærds kontekst har evaluering som disciplin udviklet sig meget, og evalueringens aktører (offentlige som private) er engagerede i diskussioner om evaluering feltets formål, metoder, teori, redskaber og anvendelse. Der er konsensus om, at evaluering er nødvendigt, men også om, at vi ikke skal evaluere for evalueringens skyld. Evaluering skal tjene et formål og skabe værdi. Men hvad er værdi? Hvordan skaber evalueringer værdi? For hvem er det værdifuldt? Hvordan sikrer vi, at evaluering skaber den værdi, vi ønsker?

Med dette års tema ønsker Dansk Evalueringsselskab at invitere til en diskussion om værdi i og af evaluering. Vi vil gerne have jeres input til, hvordan vi som evaluatorer forstår begrebet værdi, og hvordan vi sikrer værdi i de forskellige dele af evalueringen og på forskellige niveauer. Samt hvordan vi gennem vores metoder kan sikre, at evalueringen skaber værdi. Vi har brug for gode eksempler, som viser klar værdiskabelse på flere niveauer, og samtidig skal vi turde lære af de projekter, som gav et mere tvivlsomt bidrag.

Det kan fx  være værdi på et strategisk/politisk niveau

Skaber vi den viden opdragsgiverne efterspørger? Gør den viden, vi producerer, dem i stand til at udføre de handlinger, som skaber udvikling inden for sektorerne? Er jagten på evidens ensbetydende med større værdi af evalueringerne? Hvad bruges evalueringsresultaterne til – hvis de bruges?

Hvordan tilrettelægger vi en proces, hvor anvendelse og værdi er tænkt ind fra starten? Bliver indsatserne bedre af, at vi evaluerer? Gør evaluering beslutningstagerne bedre til at tage stilling til besparelser og drift? Står udgifterne forbundet med evaluering mål med de økonomiske fordele, der kan være ved at optimere indsatsen? Har vi brug for at evaluere evalueringen?

Eller værdi på det praksisnære niveau

I hvor høj grad har evalueringernes resultater indflydelse på praksis? Anvendes resultaterne til at forbedre praksis? Hvordan påvirker det praksis at skulle indsamle store mængder data? Giver de stærke og tunge validerede redskaber os god, valid data? Hvordan kan vi gennem vores evalueringsdesign sikre værdiskabelse for interessenter?Hvilke konsekvenser har det for borgeren at blive målt og vejet? Kan vi designe evalueringer, der understøtter borgernes arbejde med sig selv?

Vi håber, at I har lyst til at diskutere dette og meget mere på DES Årskonference d. 14-16 september 2017 på Comwell i Kolding.

 


HUSK:

DEADLINE for indsendelse af ABSTRACTS: 24. februar 2017. Abstract sendes til: des@kora.dk

Nærmere information om konferenceprogram og tilmelding følger omkring 1. maj 2017.

Hold dig opdateret via vores hjemmeside eller vores nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Evalueringsselskab