Erfa grupper

DES tilbyder sine medlemmer at oprette ERFA-grupper om evalueringsrelevante emner

 

ERFA-grupperne understøttes af foreningen, så vi sikrer stabil og udbytterig drift.

Formålet med ERFA-grupperne er at skabe debat- og videndelingfora på de områder, hvor medlemmerne finder det interessant. 5 medlemmer kan etablere en ERFA-gruppe.

RAMMER FOR ERFA-GRUPPER I DES

ERFA-grupper:

  • Skaber på første møde en forventningsafstemning – mellem medlemmerne og meddele et fælles kommissorium for gruppen til sekretariatet, så gruppen mål og formål er kendt
  • Aftaler selvstændigt mødefrekvens, idet der tages udgangspunkt i kvartalsvise møder
  • Fastlægger mødeplan og meddeler denne til sekretariatet
  • Beslutter sig for fast eller rullende tovholderfunktion, og meddeler dette samt eventuelle andre forretningsordenspunkter til sekretariatet
  • Finder sted i Aarhus, på Fyn eller i Hovedstadsregionen
  • DES’ ERFA-grupper understøttes af foreningen ved sekretariatsbistand til formidling af referater blandt gruppens medlemmer og på DES’ hjemmeside samt bestyrelsesunderstøttelse af mødeaktiviteten. Praktisk og organisatorisk forventes grupperne at være selvkørende

ERFA grupperne er tillige i faglig sammenhæng selvkørende, dvs. det er ERFA-medlemmerne selv, der sørger for en velfungerende gruppe, det være sig i form af indhentning af oplægsholdere, gæsteforelæsere, ressourcepersoner, dagsorden for møderne etc.

Deltagelse i DES’ ERFA-grupper er gratis for DES’ medlemmer, idet institutionsmedlemmer kan deltage med i alt maksimalt 5 medlemmer pr. institutionsmedlemskab. De understøttes af selskabet, men hensigten er, at de skal drives fagligt af medlemmerne selv.

Har du en ide til en ERFA-gruppe må du meget gerne kontakt DES’ sekretariat på des@ineva.dk.