Gå-Hjem-Møder 2007

Gå-hjem-møde torsdag den 24. januar 2007: Evidensdebatten - vejen til en ny metodestrid?

Torsdag den 24. januar 2008 kl. 16-18 indbyder DES til gå-hjem-møde med Olaf Rieper fra AKF, Anette Lund fra Handicap- og Psykiatriafdelingen i Odense Kommune samt Kjeld Høgsbro fra AKF. Arrangementet finder sted i Servicestyrelsen, Skibhusvej 52B, 3. sal, 5000 Odense C.

Evidensbaseret praksis og - politik har bredt sig som en steppebrand - i hvert fald som begreb. Men man lægger meget forskelligt i begrebet, og der er en måske ny metodestrid under opsejling - hvad udgør den "rigtige" viden?

Med tre oplæg vil DES lægge op til denne vigtige diskussion. Den er vigtig, fordi den kan komme til at blåstemple bestemte former for viden, som er legitim at handle ud fra - og dermed lukke andre vidensformer ude.

Forskningschef Olaf Rieper fra AKF giver et overblik over metodedebatten inden for evidensbevægelsen på grundlag af en ny rapport om emnet.

Leder i Handicap- og Psykiatriafdelingen i Odense, Annette Lund, giver på grundlag af sit speciale om evidensbegrebet en analyse af, hvordan en faglig professionsgruppe opfanger evidensdiskussionen.

Seniorforsker i AKF, Kjeld Høgsbro, beretter om dilemmaer for forskeren og evaluatoren i evidensfeltet ud fra egne, projektnære erfaringer.


Gå-hjem-møde onsdag den 28. november 2007: Kommunale nøgletal og benchmarking - er det overhovedet evaluering? 

Onsdag den 28. november kl. 16-18 indbyder DES til gå-hjem-møde med Kurt Houlberg fra NIRAS Konsulenterne, som diskuterer kommunale nøgletal og benchmarking.

Arrangementet finder sted i Servicestyrelsen, Skibhusvej 52B, 3. sal, 5000 Odense C.

Det kommunale og regionale evalueringsinstitut, KREVI, konkluderer på baggrund af erfaringer fra England med benchmarking af kommuner gennem nøgletal, at det er problematisk at sammenligne kommuner, hvis ikke nøgletallene tager højde for forskellige baggrundsforhold, som kommunerne ikke selv kan styre. Det drejer sig om forskelle i økonomiske, sociale, demografiske og geografiske grundvilkår. Selv om problemstillingen omkring grundvilkår også er relevant i en dansk kontekst, er det begrænset hvor meget denne har fyldt i den danske debat og de politiske ambitioner om kommunale resultatmålinger og nationale indikatorer.

Kurt Houlberg vil i dette oplæg tage afsæt i de seneste analyser af, hvordan forskellige grundvilkår påvirker kommunernes udgifter og opgaveløsning på de centrale kommunale udgiftsområder samt præsentere en række nøgletal for kommunernes rammebetingelser og overordnede økonomiske balance. På et mere overordnet plan præsenteres og diskuteres mulighederne for at sammenligne de danske kommuner gennem kommunale nøgletal og benchmarking og i forlængelse heraf diskutere i hvilken udstrækning disse typer af analyser kan være med til at kvalificere udviklingen af ny evaluerings­viden i den kommunale verden.

Kurt Houlberg har både som konsulent og forsker arbejdet med analyser af kommunaløkonomi og kommunalpolitik, herunder ikke mindst analyser af kommunernes udgiftsstruktur og potentielle stordriftsfordele. Kurt har i mere end 15 år været ansvarlig for udarbejdelsen af ECO Nøgletal, som 70-80 procent af de danske kommuner hvert år abonnerer på. Kurt har i de senere år desuden bistået en lang række kommuner og institutioner med gennemførelse af medarbejderundersøgelser, brugerundersøgelser og evalueringer. Kurt er ph.d. i statskundskab på grundlag af en afhandling om ”Kommunestørrelse, økonomi og demokrati”.

Udvalgte publikationer
Houlberg, Kurt (2004): "Demokratiske og økonomiske perspektiver ved en ny kommunal struktur" i Leif Olsen og Nils Groes (red.): Brudstykker eller sammenhæng - En antologi om forudsætningerne for en offentlig strukturreform, FOKUS, pp. 64-79
Houlberg, Kurt (2003): "Hvad er et godt kommunestyre?" i Kjær, Ulrik & Poul Erik Mouritzen (red.): Kommunestørrelse og lokalt demokrati, Syddansk Universitetsforlag, Odense, pp. 44-68
Houlberg, Kurt (2000b): "Udgiftspolitisk isomorfisme – de danske kommuner i nøgletallenes vold?, i Politica, 3/2000, pp. 262-282
Houlberg, Kurt (2000a): Kommunale stordriftsfordele – hvor finder vi dem og hvor store er de?, AKF, København


Gå-hjem-møde tirsdag den 23. oktober 2007: Sundhedskvalitet.dk - hvor mange stjerner får dit sygehus? 

Tirsdag den 23. oktober 2007 klokken 16.00 til 18.00 på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Østbanegade 55, 2100 København Ø.

Ved Thomas Schiøler, projektleder og Kristoffer Lande Andersen, akademisk medarbejder, Sundhedsstyrelsen.

I dette oplæg vil projektleder Thomas Schiøler og akademisk medarbejder Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen, præsentere indholdet, opbygningen såvel som modtagelsen af Sundhedskvalitet.dk. Oplægget vil desuden med afsæt i Sundhedskvalitet.dk sætte fokus på monitorering som metode indenfor sundhedsvæsenet og trække tråde til det bredere evalueringsbegreb.

Det skabte stor opmærksom da Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilbage i oktober 2006 lancerede websitet Sundhedskvalitet.dk. Ikke mindst tildelingen af stjerner til landets sygehuse skabte en del faglig og offentlig debat.

Sundhedskvalitet.dk er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med det formål at understøtte det frie sygehusvalg og fremme patienternes inddragelse i eget forløb. Sundhedskvalitet.dk skal give patienter og pårørende en nem og overskuelig adgang til relevante statistiske oplysninger.

På Sundhedskvalitet.dk kan man sammenligne oplysninger om kvalitet og service på landets sygehuse. Ved at vælge og sammenligne oplysninger som indlæggelsesvarighed, antal genindlæggelser, ventetider, hygiejne, mv. kan man for en række behandlinger se, hvordan sygehusene placerer sig i forhold til hinanden og landsgennemsnittet. Informationer, som kan hjælpe, når man skal vælge sygehus.

Se endvidere: www.sundhedskvalitet.dk


Gå-hjem-møde torsdag den 6. september 2007: Fra meningsløs til meningsfuld evaluering 

Torsdag den 6. september 2007 klokken 16.00 til 18.00 på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Østbanegade 55, 3. sal, 2100 København Ø.

Ved Christian Moldt, specialkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut.

Christian Moldt vil i dette foredrag fortælle om resultatet af sin ph.d.-afhandling. Afhandlingen belyser anvendelse af studentertilfredshedsmålinger på de korte og mellemlange videregående uddannelser. Afhandlingen anlægger et organisationspsykologisk perspektiv i form af psykodynamisk systemteori. Foredraget vil dog ikke fokusere på teorien men på de problemstillinger, som ledere og undervisere oplever i praksis, når de arbejder med evalueringer.

Afhandlingen belyser på den ene side potentialerne ved en meningsfuld anvendelse af evalueringer, som er knyttet til institutionernes opgaveløsning. På den anden side handler afhandlingen også om, hvilke frustrationer aktørerne oplever, og hvilke mekanismer som ligger bag. Endelig indeholder afhandlingen en række anbefalinger til, hvordan den meningsfulde evalueringsanvendelse kan styrkes. De problemstillinger, som berøres, er også relevante i andre institutionstyper, som arbejder med evaluering.

Christian Moldt har siden 1992 drevet egen konsulentvirksomhed med speciale i research, analyse og strategisk udvikling for aktører i den offentlige sektor. Erfaringen omfatter brug af målesystemer samt planlægning og implementering af udviklingsprojekter. Han er erhvervsanalytiker, cand.merc. i strategi, psykologi og kommunikation og har en organisationspsykologisk efteruddannelse (OPU) fra Institut for Gruppeanalyse. Hans ph.d. er resultat af et udviklingsprojekt, der var iværksat af bl.a. Handelshøjskolecentret i Slagelse, (som nu er fusioneret med Syddansk Universitet) og er blevet støttet af Undervisningsministeriet og en række skoler. Forskningen har fundet sted på Handelshøjskolen i København. Christian Moldt er pt. ansat som specialkonsulent på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Christian Moldts afhandling kan downloades her

Han har ligeledes skrevet en artikel, som opsummerer afhandlingens resultater, den kan downloades her.


Gå-hjem-møde onsdag den 21. marts 2007: Hvilken rolle kommer KREVI til at spille?

Onsdag den 21. marts 2007 klokken 16.00 til 18.00 på KREVI, Olof Palmes Allé 13, 1.th, 8200 Århus N.

Ved Tim Jeppesen, direktør, KREVI.

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) er en ny statsinstitution der skal producere viden der både understøtter kommunernes og regionernes dokumentations- og evalueringsindsats og udvikler statens styring af kommuner og regioner. Man kan med god ret spørge om ikke KREVI har sat sig mellem to stole? Er KREVI placeret midt i et minefelt eller er det en unik konstruktion der giver maksimal mulighed for at påvirke centrale beslutningstagere? Direktør i KREVI Tim Jeppesen fortæller hvordan KREVI vil finde balancen, hvilke evalueringer KREVI vil igangsætte, og hvordan KREVI har tænkt sig både at være ministerens forlængede arm og kommunernes og regionernes stik-i-rend dreng.

Download slides: Klik her


Gå-hjem-møde tirsdag den 27. februar 2007: Brugerundersøgelser, anvendelse og kvalitetsreformen

Tirsdag den 27. februar 2007 klokken 16.00 til 18.00 på Århus Universitet, Institut for Statskundskab, bygning 1332, lokale 121 (lokale S1).

Ved Ph.D.-studerende Bente Bjørnholt, Ålborg Universitet

På mødet præsenteres resultater fra en afhandling om initiering af forskellige evalueringstyper på forskellige kommunale serviceområder (ældreplejen, folkeskolen, tandplejen og vejvedligeholdelse), og brugerundersøgelsers anvendelse og indflydelse på forskellige serviceområder bliver belyst. Afhandlingens resultater vil blive relateret til regeringens arbejde med kvalitetsreformen.

Download slides: Klik her