Gå-hjem-møder 2016

Policy implementering og evaluering af implementering

Tid: Torsdag den 24. november kl. 16.00-18.00

Sted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N i Rambølls lokaler

Der er nu lukket for tilmelding til gå-hjem-mødet 

Implementering af reformer og forandringer er en af de største udfordringer for offentlige topledere. Derfor opruster de fremsynede myndigheder i disse år for at udvikle nye tilgange og metoder inden for dette felt (se fx Rambølls White paper).

Inden for evalueringsfeltet er der også stigende fokus på samspillet mellem, hvordan man på den ene side kan designe og gennemføre implementeringsprocesser og på den anden side kan anvende procesevaluering og fidelitetsanalyser til at analysere implementering.

På dette gå-hjem-møde sætter vi fokus på, hvordan perspektiver fra Implementeringsforskningen (Implementation Science) kan hjælpe os til at tilrettelægge og evaluere implementeringsprocesser.

Therese Marie Dyrby og Jeppe Ostersen vil invitere til dialog, vidensdeling og fælles refleksion over følgende temaer:

 • Har du en teori for din implementeringsproces? – Implementeringsteori, som værktøj til implementering
 • Hvilke implementeringsaktiviteter kan du benytte?: Introduktion til forskellige tilgange og metoder du kan anvende i implementeringsprocessen
 • Hvordan kan du følge op? Oplæg om procesevaluering og fidelitetsanalyse som redskaber til at belyse udviklingen i din implementeringsproces.

Der vil være en let anretning/sandwich i forbindelse med arrangementet. 

Deltagelse er gratis.

Frit valg på alle hylder? Om at vælge evalueringsmodel med omhu

Tid: Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 16.00-18.00.

Sted: Olof Palmes Allé 22, 8200 Århus N (hos KORA) 

Målgruppe: Nuværende og kommende evaluatorer samt offentligt ansatte, der selv skal bestille evalueringer.

Evaluering spiller en stadig større rolle i den offentlige sektor. Det er blevet standard, at politiske tiltag og reformer evalueres for at vurdere deres værdi. Hertil er der efterhånden en veludbygget værktøjskasse med en række forskellige evalueringsmodeller. Som evaluator er det derfor en central opgave at vælge den rette evalueringsmodel til den givne problemstilling.

Med udgangspunkt i ForskningsCenter for Evaluerings nye bog ”Evaluering af offentlig politik og administration” præsenteres de mest centrale måder at evaluere på overordnet og de metodiske fordele og ulemper diskuteres. Derefter præsenteres de konkrete metoder til målopfyldelsesevaluering, effektevaluering og virkningsevaluering og der gives eksempler på anvendelse.

Dagens program

 • Velkomst
 • Vælg den rette evalueringsmodel v/Thomas Bredgaard
 • Effekt- og målopfyldelsesevaluering v/Thomas Bredgaard
 • Virkningsevaluering v/Julia Salado-Rasmussen
 • Spørgsmål og dialog

Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. og Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-stipendiat, Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) og ForskningsCenter for Evaluering (FCE), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Efter oplægget vil Dansk Evalueringsselskab være vært for en lille forfriskning. Det er desuden muligt at købe bogen med 25 % rabat.

Arrangementet er gratis. Der er et begrænset antal pladser.


Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer

Tid: 20. april 2016 kl. 15-17

Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, P. P. Ørums Gade 11,  8000 Aarhus C

Målgruppe: Evaluatorer, praktikere og andre med interesse for evaluering af rehabilitering

Rehabilitering handler om at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv efter tab af hele eller dele af ens evne tilat fungere fysisk, psykisk eller socialt i hverdagen.

Rehabilitering fylder stadig mere i de danske kommuner og regioner. Hverdagsrehabilitering, hjerterehabilitering, neurorehabilitering, arbejdsrettet rehabilitering er blot enkelte eksempler på indsatser på området.

Rehabilitering involverer typisk flere sektorer og foregår i et samspil med flere forskellige faggrupper. Et rehabiliteringsforløb kan strække sig over længere tid, med borger og eventuelt pårørende som faste deltagere, mens fagprofessionelle fra forskellige sektorer og forvaltninger kan være involveret i forløbet sporadisk eller i længere perioder. For at sikre sammenhæng i hele forløbet, er der lavet forløbsprogrammer, som er standardiserede beskrivelser af opgavefordelingen, koordineringen og samarbejdetn mellem aktører med udgangspunkt i en given patientgruppe.

Den aktuelle fokus på rehabilitering gør det relevant at spørge:

 • Hvordan kan man evaluere rehabilitering?
 • Udfordringer i at måle effekten af den sundhedsfaglige indsats
 • Kan man udføre før- og eftermålinger på funktionsevne og livskvalitet?
 • Hvad er de metodiske udfordringer ved at evaluere en tværsektoriel og tværfaglig indsats?
 • Hvordan involveres borgere og pårørende bedst i evalueringen?

Dagens program

 • Velkomst
 • Skæringsfeltet mellem evaluering/forskning v/ Claus Vinther Nielsen, Forskningschef og professor i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
 • Monitorering af forløbsprogrammer – status, udfordringer og potentialer? v/Hanne Søndergård, Sundhedsfaglig konsulent, MPH. Projektleder for monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland
 • Metodiske udfordringer i evaluering af rehabilitering v/ Merete Tonnesen, konsulent, antropolog.
 • Evaluator på rehabiliteringstiltag på senhjerneskadeområdet, i hverdagsrehabilitering, på plejehjem
 • Spørgsmål og dialog

Dette gå-hjem-møde er arrangeret af Merete Tonnesen og Jesper Buchholdt Gjørup i et samarbejde mellem DEFACTUM i Region Midtjylland og Dansk Evalueringsselskab.

Oplægsholderne er ansat i DEFACTUM, forsker i og evaluerer rehabilitering og er en del af rehabiliteringsmiljøet på MarselisborgCentret.


Progressionsmåling og forløbsstudier sætter nye standarder for effektmåling

Arrangementet afholdes sammen med SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Det ligger i tidsånden, at den offentlige sektor skal gøre det, der virker. Politikere og embedsmænd efterspørger således håndfast viden om, hvilke indsatser der er mest effektive i forhold til de politiske mål. Dette fænomen gør sig i særlig grad gældende inden for beskæftigelsesområdet. Der gennemføres effektmålinger i stort omfang af forskellige typer indsatser og målgrupper. Udfordringer er imidlertid, at målet om beskæftigelse for en stor gruppe borgere med problemer ud over ledighed er meget langsigtet, og de hidtidige effektmålinger har svært ved at vise om borgerne er på rette vej.

BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) har til formål at kvalificere effektmåling af borgernes vej mod beskæftigelse. Det gøres ved at teste udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og undersøge, hvilke indsatser der hjælper borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Projektet bygger på et omfattende forskningsbaseret litteraturstudie, som har dannet grundlag for de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. De foreløbige resultater peger på, at progressionsmålinger kan være et velegnet redskab til at forudsige, hvorvidt indsatsen skaber øget jobsandsynlighed.  Som en del af BIP gennemføres omfattende kvalitative forløbsstudier, som skal supplere progressionsmålingerne.

To oplæg a hver 30 minutter:

·         Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef, Væksthuset, holder oplæg om BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og fremlægger de nyeste resultater fra projektet med fokus på hvordan progressionsmålinger kan anvendes som monitorerings- og effektmålingsredskab. 

·         Sophie Danneris Jensen, ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet har gennemført kvalitative forløbsstudier af en gruppe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet. Hun fremlægger sine erfaringer med anvendelsen af metoden, og hvordan den kan bidrage til at belyse resultaterne i progressionsmålingerne.       

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning. 

Arrangementet er gratis. Der er et begrænset antal pladser.

Tid: Torsdag den 11. februar 2016 kl. 16.00-18.00.

 

Sted: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd., Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K. Mødesal 1.