Gå-hjem-møder 2017

VALIDEREDE INSTRUMENTER (KØBENHAVN)

 

Du kan se slidsne fra mødet herunder:

Validerede instrumenterValiderede måleredskaberSocialstyrelsens tilgang til validerede instrumenter i evalueringer 

Tid: Tirsdag d. 16. maj kl. 16-18
Sted: Aalborg Universitet, København, Frederikskaj 10 B, 1. sal, Studio 2, 2450 København SV.

Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter. Disse instrumenter ønsker Socialstyrelsen anvendt på tværs af de relevante evalueringer på det sociale område. Formålet er dels at sikre datakvalitet, dels gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer inden for det samme område samt foretage økonomiske evalueringer.  Validerede redskaber skaber imidlertid også udfordringer for evaluator, når der skal formidles omfattende spørgsmålsbatterier og kringlede subscores til såvel respondenter som modtagerne af evalueringen.

På gå-hjem-mødet vil Eva Husum Schmidt fra Socialstyrelsen samt Line Dybdal og Nina Madsen Sjø fra Rambøll Management præsentere deres perspektiver på og erfaringer med anvendelsen af validerede redskaber i evalueringer på det sociale område.

Eva Husum Schmidts oplæg vil tage udgangspunkt i Socialstyrelsens netop opdaterede liste over validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område og præsentere deres erfaringer.

Rambøll giver en grundlæggende introduktion til anvendelse af validerede redskaber i evalueringsøjemed, herunder de praktiske udfordringer forbundet med valg og anvendelse af validerede måleredskaber og hvad det er for forskellige hensyn, der skal afvejes og balanceres.

Nina Madsen Sjø har skrevet en erhvervs-ph.d. hos Rambøll/ Aarhus Universitet og har gennem de seneste tre år har arbejdet med oversættelse og validering af validerede instrumenter på småbørnsområdet. Hun har oversat og tilpasset validerede redskaber til dansk kontekst. Hun beskriver nogle af de faldgruber, der kan opstå i arbejdet med en dansk tilpasning og hvilke analyser, der kan belyse, om et instrument fungerer på dansk.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Du kan tilmelde dig mødet i KØBENHAVN her

AFLYST: ÉN EVALUERING - MANGE METODER

 

Tid: Torsdag d. 4. maj kl. 16-18

Sted: KORA, Olof Palmes alle 22, 8200 Aarhus N

Gå-hjem-mødet er desværre aflyst grundet for få tilmeldinger.

Oxford Research evaluerer for Socialstyrelsen et forsøg med afprøvning af to nye redskaber, Mestringskemaet og Bröset Violence Checklist, som i komination skal nedbringe risikoen for vold mod personale på bosteder. 

Evalueringen har adskillige formål, og for at opfylde de forskellige vidensbehov anvendes en række forskellige metoder i et omfattende mixed method design, der indeholder effektmåling, virkningsevaluering, progressionsmåling, omkostningsmåling, fidelitetsmåling samt løbende formativ feedback til slutbrugerne. 

Til evalueringen anvendes en række kvalitative og kvantitative redskaber, samt et specialudviklet IT-redskab, der binder det hele samme. 

På gå-hjem-mødet vil direktør Rikke Lynge Storgaard og senioranalytiker Martin Bæksgaard Jakobsen præsentere de centrale elementer i evalueringsdesignet. Der vil lægges særligt vægt på det analytiske samspil imellem evalueringens dele, ligesom der fokuseres på de metodiske og praktiske udfordringer med at løbende at indsamle så store mængder data fra slutbrugere og medarbejdere.

Du kan tilmelde dig Gå-hjem-mødet her

VALIDEREDE INSTRUMENTER (ODENSE)

 

Tid: Mandag d. 1. maj kl. 16-18

Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1. sal, 5000 Odense C 

Evaluatorer mødes i stigende grad af kravet om evidens. Beslutningstagere ønsker sikker viden og det udfordrer evaluatorer til at vælge stærkere metoder og dataindsamlingsredskaber. Validerede instrumenter kan være vejen frem.

Socialstyrelsen har udvalgt et mindre antal validerede instrumenter, som er velegnede til vurderinger af resultater og effekter. Disse instrumenter ønsker Socialstyrelsen anvendt på tværs af de relevante evalueringer på det sociale område. Formålet er dels at sikre datakvalitet, dels gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af evalueringer inden for det samme område samt foretage økonomiske evalueringer.  Validerede redskaber skaber imidlertid også udfordringer for evaluator, når der skal formidles omfattende spørgsmålsbatterier og kringlede subscores til såvel respondenter som modtagerne af evalueringen.

På gå-hjem-mødet vil Eva Husum Schmidt fra Socialstyrelsen samt Line Dybdal og Nina Madsen Sjø fra Rambøll Management præsentere deres perspektiver på og erfaringer med anvendelsen af validerede redskaber i evalueringer på det sociale område.

Eva Husum Schmidts oplæg vil tage udgangspunkt i Socialstyrelsens netop opdaterede liste over validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område og præsentere deres erfaringer.

Rambøll giver en grundlæggende introduktion til anvendelse af validerede redskaber i evalueringsøjemed, herunder de praktiske udfordringer forbundet med valg og anvendelse af validerede måleredskaber og hvad det er for forskellige hensyn, der skal afvejes og balanceres.

Nina Madsen Sjø har skrevet en erhvervs-ph.d. hos Rambøll/ Aarhus Universitet og har gennem de seneste tre år har arbejdet med oversættelse og validering af validerede instrumenter på småbørnsområdet. Hun har oversat og tilpasset validerede redskaber til dansk kontekst. Hun beskriver nogle af de faldgruber, der kan opstå i arbejdet med en dansk tilpasning og hvilke analyser, der kan belyse, om et instrument fungerer på dansk.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

FRA FÆLLES DATAPRODUKTION TIL FÆLLES DATAANVENDELSE

 

Tid: Torsdag d. 6. april fra kl. 16.00-18.00 
Sted: KORA, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N. 

Aabenraa Kommune har gennem tre år arbejdet med indførelsen af ét fælles, tværgående effektmålingskoncept, som både skal være et meningsfuldt værktøj i dagligdagen for borgeren og frontpersonalet, understøtte kvalitetsudviklingen af såvel den enkelte indsats som den samlede indsatsportefølje og bidrage med viden om organisationens succes med kerneopgaven på alle ledelsesniveauer. 

Konceptet er nu bredt implementeret og de første resultater begynder at tone frem. På gå-hjem-mødet vil projektleder, Jeannette Jakobsen, og BI-konsulent, Rikke Jørgensen, skitsere de opmærksomhedspunkter der er i forbindelse med opbygningen af fælles dataforståelse i en stor organisation og ikke mindst hvilken understøttelse, der er nødvendig for at hjælpe en givende kultur for dataanvendelse på vej. Oplægget vil desuden indeholde eksempler på afrapportering baseret på rehabiliteringsindsatsen.

Der serveres drikkevarer og en forfriskning i forbindelse med arrangementet

HVAD ER DER PÅ DEN ANDEN SIDE AF NPM?

 

Tid: 5. april kl. 16:30-18:30
Sted: Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal., 2100 København Ø

Hvilken rolle skal evalueringsviden spille i fremtidens styring af den offentlige sektor?

I det sidste halve år har kritikken af den gængse offentlige styring været harsk! Men hvis vi et øjeblik ser bort fra kritikken af styringsregimer, kolde hænder m.m. – og ser på hvad der faktisk findes af alternativer – får vi måske et fingerpeg om den bane, vi som evaluatorer skal til at spille på. Gå-hjem-mødet vil søge at besvare:

• Er styring ovehovedet nødvendig, og hvad er det for et problem, vores styringsmodeller skal løse?

• Kan styringen ikke bare fortsætte som hidtil? Hvorfor ikke? Hvad er grundlaget for en anden form for styring?

• Hvad er de konkrete forslag? Samskabelse? Tillid? Public Service Motivation? Leverer de nye tanker den vare, der er brug for, og repræsenterer de et reelt alternativ?

Efter et indledende oplæg vil formen være en diskussion om, hvor vi som evaluatorer står i den nye styring? Hvilken rolle skal evalueringsviden spille i fremtidens styring af den offentlige sektor?

Oplægsholder: Mads Teisen er projektleder for den overordnede styringsmodel i Region Hovedstaden, og Ekstern Lektor på Institut for Statskundskab, KU.
Der vil være en let anretning/sandwich i forbindelse med arrangementet.

Deltagelse er gratis.

EVALUERINGER DER UDVIKLER DET OFFENTLIGE

 

Hvordan kan evalueringer bidrage til udvikling af den offentlige sektor? Og kan evaluering bidrage ved at blive mere integreret i udviklingsarbejdet?

Få slides fra mødet her: Projektevaluering som strategisk værktøj i den offentlige sektor og Evaluering der udvikler det offentlige

Få svar på gå-hjem-mødet 01-03-2017 kl. 16-18 på Olof Palmes Allé 15 i Aarhus, der er arrangeret af Dansk Evalueringsselskab i samarbejde med DEFACTUM i Region Midtjylland og konsulentfirmaet Rybirk.

Jørgen Rybirk holder oplæg om projektevaluering som strategisk værktøj i den offentlige sektor. Jørgen Rybirk pointerer, at valg af evalueringsmetoder er konstituerende for valg af succeskriterier, indikatorer og konkrete leverancer i projekter. Evalueringer af projekter er ikke alene retrospektiv, men udtryk for strategiske, fremadrettede valg. Jørgen Rybirk præsenterer på gå-hjem mødet sin projektevaluerings-model, der sammenkobler arbejdet med opstilling af projektmål med måling af indikatorer for projekters succes. Han vil i sit oplæg komme ind på projekters kontekst i en politisk styret sammenhæng, det narrative aspekt som grundlæggende for projekters betydning heri, projekters kvalitet som resultater af trufne valg, der løbende forhandles, og evalueringstemaer som forhåndskonstituerende for hvad et projekt kan indeholde, og dermed bestemmende for de resultater, der kan præsenteres. Han vil også komme med konkrete eksempler og give mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Morten Greve holder oplæg om Developmental Evaluation (DE) -  en udviklingsorienteret evalueringstilgang, som på interessant vis overskrider den klassiske modstilling mellem formativ og summativ evaluering. Tilgangen forbindes især med den amerikanske evaluator og evalueringsforsker Michael Quinn Patton, som var keynote speaker på DES-konferencen i 2016. DE vækker opmærksomhed blandt danske evaluatorer, men det kniber fortsat med eksempler på evalueringer, hvor tilgangens principper reelt følges. Morten Greve vil på gå hjem mødet introducere til DE med afsæt i en refleksion over DE's berettigelse og anvendelsesfelt ud fra både ontologiske og social-økologiske præmisser. Oplægget vil give bud på og invitere til en dialog om, hvordan og i hvilken kontekst Developmental Evaluation kan forventes at bidrage til at udvikle det evaluerede.

Mellem de to oplæg vil der være en kort pause med mulighed for at udvide dit netværk og få en sandwich og en sodavand. Gå hjemmødet slutter med en fælles drøftelse på tværs af de to oplæg.

Jørgen Rybirk er Master of Public Administration, ekstern lektor på Syddansk Universitet, tidligere socialdirektør og indehaver af konsulentfirmaet Rybirk. Han har skrevet bogen Projektledelse i politisk styrede organisationer (Samfundslitteratur 2015), som kan købes til en særpris ved arrangementet.  Læs mere på rybirk.dk og på LinkedIn.

Morten Greve er chefkonsulent, cand.scient.pol., MA og arbejder til dagligt i Region Midtjyllands DEFACTUM, som forsker, evaluerer og løser udviklingsopgaver på velfærdsområderne. Han har skrevet artiklen Developmental Evaluation, somvidensbaseret forretningsudvikling? Læs mere på DEFACTUM.dk.

Tid: onsdag den 1. marts 2017 kl. 16-18
Sted: Konferencelokalet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N
Kontakt: Jesper Buchholdt Gjørup, 2568 8660, jesgjo@rm.dk

POLICY IMPLEMENTERING OG EVALUERING AF IMPLEMENTERING

 

DANSK EVALUERINGSSELSKAB INVITERER TIL GÅHJEMMØDE ONSDAG DEN 1. MARTS

Arrangementet er gratis. Der er et begrænset antal pladser.

Tid: 1. marts 2017, kl. 16-18

Sted: SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11,1052 København K

Implementering af reformer og forandringer er en af de største udfordringer for offentlige topledere. Derfor opruster de fremsynede myndigheder i disse år for at udvikle nye tilgange og metoder inden for dette felt (se f.eks. Rambølls White paper).

Inden for evalueringsfeltet er der også stigende fokus på samspillet mellem, hvordan man på den ene side kan designe og gennemføre implementeringsprocesser og på den anden side kan anvende procesevaluering og fidelitetsanalyser til at analysere implementering.
På dette gåhjemmøde sætter vi fokus på, hvordan perspektiver fra Implementeringsforskningen (Implementation Science) kan hjælpe os til at tilrettelægge og evaluere implementeringsprocesser.

Therese Marie Dyrby og Jeppe Ostersen vil invitere til dialog, vidensdeling og fælles refleksion over følgende temaer:

  • Har du en teori for din implementeringsproces? Implementeringsteori som værktøj til implementering
  • Hvilke implementeringsaktiviteter kan du benytte? Introduktion til forskellige tilgange og metoder du kan anvende i implementeringsprocessen
  • Hvordan kan du følge op? Oplæg om procesevaluering og fidelitetsanalyse som redskaber til at belyse udviklingen i din implementeringsproces.