Gå-hjem-møder 2018

IMPLEMENTERING MED KVALITET - QUALITY IMPLEMENTATION FRAMEWORK (QIF) I EN DANSK KONTEKST

Se slidsene fra gå-hjem-mødet her: 

Implementering med kvalitet – Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst 
og 
Implementering med kvalitet – Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst (Metodecenteret)

Dansk Evalueringsselskab og Dansk ImplementeringsNetværk inviterer til gå-hjem-møde om Implementering med kvalitet - Quality Implementation Framework (QIF) i en dansk kontekst.

Tidspunkt: Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 15.00-17.00

Sted: DEFACTUM, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Vi ved godt, implementering sjældent sker af sig selv. Vi ved godt, at det er en proces, som kræver både ressourcer og bevågenhed. Men hvordan tilrettelægger vi processen bedst muligt? Og kan man ligefrem tale om implementering med kvalitet?

Det giver Quality Implementation Framework (QIF) et bud på. QIF er udviklet i 2012 og bygger på en systematisk gennemgang af 25 forskellige teorier og rammer, som anvendes i implemen-teringsøjemed. Ambitionen med QIF er at skabe en aktiv og handlingsorienteret fasemodel, hvor der er fokus på, hvordan man kan implementere med kvalitet (Meyers et.al., 2012). 

Helle Høgh fra Metodecentret har oversat QIFs begreber til dansk, for at imødekomme kommu-ner og regioners stigende efterspørgsel på viden om effektiv implementering. Hun siger: "Ambi-tionen med at oversætte QIF er at præsentere en metodisk ramme, som kan anvendes i en dansk implementeringskontekst, og som giver nogle danske begreber at arbejde med til gavn for medarbejdere og konsulenter, der har ansvaret for implementeringsopgaver."

Helle vil fortælle om QIF og opfordre deltagerne til at stille de gode implementeringsspørgsmål, som kan være med til højne kvaliteten i implementeringsarbejdet. De seneste år har hun selv anvendt QIF som en guide til tilrettelæggelse af implementeringsprocesser, hvilket hun vil give eksempler på. Den danske oversættelse af QIF kan hentes her.

Mett Marri Lægsgaard fra DEFACTUM har netop anvendt QIF som grundlæggende ramme i ud-arbejdelsen af to implementeringsguider for henholdsvis Social Færdighedstræning og Åben Dia-log, målrettet kommuner, der ønsker at anvende disse metoder. Det konkrete indhold i guider-ne stammer fra en evaluering af de to metoder, som DEFACTUM har udført for Socialstyrelsen. Implementeringsguiderne kan ses her.

Mett Marri vil fortælle kort om, hvordan QIF er anvendt som redskab i denne sammenhæng – og om, at det i bagklogskabens klare lys havde været en god ide også at tilrettelægge imple-menteringsevalueringen ud fra QIF . 

På denne baggrund vil vi lægge op til en drøftelse af QIFs anvendelsesmuligheder i forhold til både implementering og evaluering.

 

KVALITATIVE PERSPEKTIVER PÅ SYSTEMATISKE REVIEWS

Tidspunkt: Torsdag den 11. januar 2018 kl. 16:00-17:30

Sted: VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, mødesal 1 og 2

Begreber som ”evidens” og ”what works” er højaktuelle på uddannelses- og socialområdet og nyder betydelig medvind i visse kredse. Forskningsinstitutioner og konsulenthuse er inden for de senere år derfor begyndt at konkludere på baggrund af den samlede forskning i systematiske reviews om hensigtsmæssige løsninger til praksis.   

Blandt andet for at imødekomme et behov for viden om indsatsers effekt på et praksisniveau, inddrages i dag den kvalitative primærforskning i flere systematiske reviews. I takt med den stigende interesse for kvalitativ primærforskning i systematiske reviews er det blevet relevant at forholde sig til, hvordan det metodologiske grundlag tager sig ud, når den kvalitative primærforskning inddrages i systematiske reviews.

Iagttages litteraturen på området findes der mange forskellige opfattelser knyttet til, hvordan kvalitativ primærforskning bør indgå i systematiske reviews. Sammenholdes dette med, hvordan den kvalitative forskning i faktiske systematiske reviews indgår, må det konstateres, at rollen for den kvalitative primærforskning i systematiske reviews er uklar. 

Men hvordan foregår inddragelse af den kvalitative primærforskning i faktiske systematiske review? Hvad ønskes afklaret med den kvalitative primærforskning, og hvordan behandles kvalitative data? Hvad kan vi lære af eksisterende systematiske reviews om, hvordan data kan/bør indgå i systematiske reviews? Og burde en mere kvalitativ metodologi i systematiske reviews tilskrives - end tilfældet er - en langt større plads?

Oplægget tager udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen ”Systematiske reviews og kvalitativ forskning: Inddragelse af kvalitativ forskning i systematiske reviews på uddannelsesområdet” (2016) af Rikke Eline Wendt, ekstern lektor ved Københavns Universitet. 

Oplægget fokuserer på afhandlingens opbygning af en teoretisk model om mulige syntesetilgange og -metoder i systematiske reviews.  Modellen bidrager til en strukturering af de mange antagelser om den kvalitative primærforsknings rolle i systematiske reviews, samtidig med at den rammesætter afhandlingens empiriske grundlag, der udgøres af 19 systematiske reviews produceret i perioden 2006-2009 af Eppi-Centre ved Londons Universitet. 

I oplægget udfordres typiske antagelser om, hvad systematiske reviews er ensbetydende med. Det diskuteres, hvordan metoder hentet fra social- og humanvidenskaben med fordel kan blive en del af en metodologi i udvikling af systematiske reviews.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Det er gratis at deltage for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab.