Gå-Hjem-Møder i 2009

Gå-hjem-møde onsdag den 9. december 2009: Evaluability Assesment og hvilken rolle begrebet spiller i en stor dansk kommune

Onsdag den 9. december 2009, kl. 16.00 – 18.00 på MarslisborgCentret – P.P. Ørumsgade 11, Bygning 8. 8000 Århus C.

Evalueringer har typisk indbygget som præmis, at de vil skabe viden, der skal anvendes. Med den præmis er det afgørende, at der dels reelt kan skabes viden i evalueringen og at der er nogen i den anden ende, der er klar til at bruge denne evalueringsviden. Sådanne overvejelser er kernen i evaluability assesment – eller på dansk ”evaluerbarhedsvurdering”.

Morten Eriksen, specialkonsulent hos KREVI, har undersøgt begrebet fra det opstod i slutningen af 60´erne og gennem dets storhedstid i 70´erne og hvilken valør det har i danske sammenhænge i dag. Gennem sit oplæg vil han vise hvorfor en analyse af evaluerbarhed bør være en del af evalueringskulturen, og hvordan man griber en sådan analyse an.

Link til Morten Eriksens projekt om Evaluability Assesment: Klik her

Søren Frost er udviklingschef i Århus Kommunes Socialforvaltning og leder af forvaltningens Center for Socialfaglig Udvikling. Søren sidder som del af Socialforvaltningens centrale ledelse ofte i spidsen for store evalueringer inden for forvaltningens områder. På baggrund af sine praktiske erfaringer med, hvordan Socialforvaltningen arbejder med evalueringer, vil han perspektivere og udfordre evaluerbarhedsbegrebet og lægge op til debat med salen.


Gå-hjem-møde tirsdag den 24. november 2009: Erfaringer fra projekt ”Rask-i-job”: et udviklingsprojekt om medarbejdernes trivsel i ældreplejen

Tirsdag den 24. november 2009, kl. 16.00 - 18.00 hos Arbejdstilsynet, Landskronagade 33. Mødelokale 6+7, 2100 København Ø

Ved forskningschef Olaf Rieper, Ph.d.-stipendiat Henrik Lindegaard Andersen og forskningsassistent Helle Bendix Lauritzen, AKF

11 kommuner er på tværs af landet gået sammen om udviklingsprojektet Rask-i-job, som skal være med til at mindske sygefraværet og øge trivslen blandt medarbejdere inden for ældreområdet. 

Projektet handler bl.a. om, at få uddannet helsepiloter blandt personalet indenfor ældreområdet, som skal bidrage til at skabe øget trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladserne. 

Desuden skal der indføres støtte af syge eller sygdomstruede medarbejdere samt hurtig udredning og diagnosticering af sygemeldte medarbejdere. 

AKF skal effektmåle og evaluere projektet, som afsluttes ved udgangen af 2009.

På gå-hjem-mødet præsenteres de metodemæssige erfaringer fra evalueringen af ”Rask-i-job”. Der sættes blandt andet fokus på projektdesign og evalueringens metodiske tilgange, som både involverer en effektevaluering af udviklingen i sygefravær og medarbejdergennemstrømning samt en procesevaluering af kommunernes implementering af og arbejde med projektets forskellige elementer.


Gå-hjem-møde onsdag den 4. november 2009: Når pleje skal måles i % - om randomiserede interventions-studier i dansk Reminiscensforskning

Onsdag den 4. november 2009, kl. 16.00 – 18.00 på Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, lokale U 205-206, 8240 Risskov

Ved konsulent Anders Møller Jensen, VIOLA, VIA University College

Gå-hjem-mødet sætter med afsæt i en case fokus på de metodiske problemstillinger, udfordringer og gevinster, der ligger i at anvende randomiserede kontrollerede interventionsstudier inden for socialområdet, herunder praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af design og dataindsamling. 

Oplægget på mødet tager afsæt i en konkret evalueringsopgave - Reminiscensprojektet. Servicestyrelsen bad i 2005 CAST ved Syddansk Universitet om at stå i spidsen for en undersøgelse der skulle afdække potentialet ved anvendelse af minder og erindringer i ældreplejen– også kaldet reminiscensmetoden. Undersøgelsen blev gennemført som et kontrolleret randomiseret interventionsstudie blandt en række plejeinstitutioner i Region Midtjylland. Videncenter for omsorg, liv og aldring (VIOLA), tog del i udviklingen af undersøgelsesdesign, rekruttering, implementeringen i samarbejde med Dansk Center for Reminiscens.

Oplægsholder er Anders Møller Jensen, konsulent ved VIOLA, VIA University College. Anders har arbejdet på evalueringsområdet omkring tilrettelæggelse af kvantitative undersøgelser. Anders har primært arbejdet med evalueringsopgaver inden for social- og sundhedsområdet.

Opponent ved arrangementet er Rolf Bang Olsen, gerontopsykiatrisk overlæge ved Middelfart Sygehus.

Rolf Bang Olsen Har arbejdet og undervist inden for demensområdet siden 1985. Han har siddet i styregruppen for projektet og har tidligere været brugt af servicestyrelsen til at formidle viden om demens.

Rolf Bang Olsen vil med afsæt i casen problematisere udfordringen af det sociale område ved at bringe en sundhedsvidenskabelig metodisk optik ind i effektstudier på området.

Download Anders Møller Jensens præsentation: Klik her


Gå-hjem-møde torsdag den 3. september 2009: Indføring af resultatbaseret styring i Fredensborg Kommune
Bemærk: Datoen er ændret!

Torsdag den 3. september 2009, kl. 16.00 - 18.00 på Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1599 København V

Ved projektleder Lone Rasmussen Otte

Fredensborg Kommune planlægger i øjeblikket at indføre resultatbaseret styring. Den 31. august foreligger deres 0-punktsmåling - og dermed de første erfaringer - og de er klar til at gå i gang. Projektleder Lone Rasmussen Otte fortæller på Gå-hjem-mødet om de praktiske erfaringer og udfordringer ved indførelsen styringsmodellen i en offentlig forvaltning og lægger op til diskussion.

Download Lone Rasmussen Ottes præsentation: Klik her


Gå-hjem-møde torsdag den 14. maj 2009: Resultatbaseret styring i dansk velfærdspolitik

Torsdag den 14. maj 2009, kl. 16.00 til ca. 18.00 i Den Gamle Hovedkasse, Københavns Rådhus, Stuen

Ved Nicolaj Ejlers og David Hunter

Der måles, indsamles data og dokumenteres som aldrig før i den danske offentlige sektor. Steffen Bohni og hans kolleger er aktuelle med bogen ”Når måling giver mening”.

De tror på, at en ny styringstilgang kan være med til at sikre en ledelsesdrevet, dataunderstøttet og fagligt baseret opgaveløsning, således at måling og dokumentation er meningsfuldt for både ledelse og praktikere. Medarbejdernes faglige refleksion og læring skal understøttes af de samme data, som ledelsens behov for styringsinformation for at kunne realisere organisationens strategiske mål - så måling giver mening.

Oplægsholderne argumenterer for, at ”resultatbaseret styring” er et særdeles effektfuldt redskab til at ansvarliggøre hele organisationen fra top til bund og sikre et fokus hos alle på organisationens strategiske mål.

Download Nicolaj Ejlers præsentation: Klik her

Download David Hunters præsentation: Klik her


Gå-hjem-møde mandag den 11. maj 2009: Evidensbølgen i evaluering og dens tre forgængere

Mandag den 11. maj 2009, kl. 16.00 - 18.00 hos University College Nordjylland, Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg.

Ved Evert Vedung, svensk evalueringsforsker, professor

Evert Vedung er professor emeritus fra Uppsala og æresmedlem af Dansk EvalueringsSelskab. Han er desuden adjungeret professor ved Københavns Universitet og docent ved Åbo Akademi i Finland. Vedung har fungeret ved adskillige universiteter i bl.a. Sverige, Danmark, Østrig, Finland

Evert Vedung vil tale om evidensbølgen, der nu skyller ind over Danmark og de nordiske lande. Tidligere var det moderniseringsbølgen (New Public Management) med mål- og resultatstyring samt den dialogiske bølge med interessenter og deliberationer. Den havde i sin tid en forgænger i en videnskabsdreven bølge.


Gå-hjem-møde tirsdag den 27. januar 2009: Kan evalueringerne holde til en evaluering

Tirsdag den 27. januar 2009, kl. 16.00 til 18.00 i receptionslokalet på Århus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Århus C.

Ved Simon Calmar Andersen, Institut for Statskundskab, Århus Universitet

Kvalitetsudvikling, målstyring og evalueringer vinder stadig stigende udbredelse i den private og den offentlige sektor. Det eneste, som ser ud til ikke at blive evalueret, er evalueringerne selv. Hvem ved, om evaluering og kvalitetsudvikling skaber bedre kvalitet eller om konkurrence og målstyring skaber mere effektivitet? Oplægget vil præsentere resultatet af en række store statistiske undersøgelser af effekten af moderne styringsredskaber på skoleområdet. I de fleste tilfælde peger resultaterne på, at styringsinstrumenterne mest af alt er kontraproduktive. Spørgsmålet er, om vi skal tilbage til gamle dyder i form af stabilitet og bureaukrati.

Om oplægsholderen: Post.doc og fuldmægtig Simon Calmar Andersen er ph.d. fra Statskundskab, Aarhus Universitet, og har bl.a. forsket i politisk styring af den offentlige sektor med særligt fokus på folkeskolen. Han har blandt andet skrevet artiklerne "The unintended effects of private school competition" (Journal of Public Administration Research and Theory 2007 - med Søren Serritzlew) og "The Impact of Public Management Reforms on Student Performance" (Public Administration 2008). Generelt viser hans forskning, at mange af de nye styringsformer indfrier langt mindre, end de lover. Nogle af de NPM-inspirerede former for styring virker decideret mod hensigten.


Onsdag d. 27. januar holdt Dansk Evaluerings Selskab et velbesøgt gå-hjem-møde med Post.doc i statskundskab og fuldmægtig Simon Calmar Andersen. Simon fortalte om sin forskning i, om styring af folkeskolen efter principperne i New Public Management har en positiv virkning på skolens præstationer målt ved elevernes karakterer i dansk og matematik. Som det fremgår af Simons plancher er det nedslående resultat, at der ikke kan konstateres nogen positiv statistisk sammenhæng til elevernes karakterer.

Den faktor, der spiller den største rolle er den sociale arv.

Download Simon Calmar Andersens præsentation: Klik her