Gå-Hjem-Møder i 2010

Gå-hjem-møde fredag den 3. september 2010: Theory-based Stakeholder Evaluation

Fredag den 3. september 2010, kl. 14.00 - 16.00 hos Servicestyrelsen, Skibhusvej 52b, 1. sal, lokale 1., 5000 Odense C.

Ved Lektor Morten Balle Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og Professor Emeritus Evert Vedung, Institutet för bostads- och urbanforskning & Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sverige.

På dette gå-hjem-møde vil Balle Hansen og Vedung præsentere en ny tilgang til evaluering, som er en fusion af ideer fra programteoretisk evaluering og interessentevaluering. Balle Hansen og Vedung kalder den for "Theory-based Stakeholder Evaluation" eller kort og godt for TSE-modellen. TSE-modellen har væsentlige præciseringer og udvidelser i forhold til tidligere tilgange.

Theory-based Stakeholder Evaluation består af fem trin. TSE-modellen giver fordele for evaluator såvel som andre interessenter hele vejen ned til frontmedarbejderen. Modellen giver retningslinjer for indsamling af data om de forskellige interessentgrupper i evalueringen. Modellen giver struktur til organisering, fortolkning og rapportering af evalueringsresultaterne for aktørerne. Desuden giver modellen solidt grundlag for anbefalinger til fremadrettet handling.

TSE-modellen giver viden om interessenters interventionsteorier, hvilket muliggør, at ledelsen kan træffe kloge og fornuftige beslutninger. Men også andre aktører end ledere, kan opnå viden, inspiration og forståelse for hinandens perspektiver fra Theory-based Stakeholder Evaluation.

Oplægget er baseret på en artikel om TSE-modellen, som bliver bragt i The American Journal of Evaluation.

Evert Vedung og Morten Balle Hansen udgav i 2005 bogen "Fælles sprog i ældreplejens organisering. Evaluering af et standardiseret kategorisystem", Syddansk Universitetsforlag.

Evert Vedung udgav sidste år sammen med Nils Hertting bogen "Den utvärderngstäta politiken. Styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik", Studenterlitteratur.

Download Morten Balle Hansens præsentation: Klik her


Gå-hjem-møde tirsdag den 24. august 2010: Kommunekompasset 
- Et benchmarkingredskab der giver mening i praksis

Tirsdag den 24. august 2010, kl. 16.00-18.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Ved specialkonsulent Stinne Højer Mathiasen (KREVI) samt chefkonsulent Peter Bogh (KLK).

Kommunekompasset er et forsknings- og praksisbaseret evalueringsværktøj, der måler og sammenligner forvaltningsprocesser og –systemer i kommuner. Målingen giver kommunens topledelse et overblik over organisationens evne til at styre og udvikle kommunen. Kommunens stærke og svage sider afdækkes og giver et godt grundlag for at prioritere kommunens indsatsområder, hvilket er nødvendigt i en tid, hvor effektivisering står højt på den kommunale dagsorden. 

I Norge og Sverige har Kommunekompasset længe været anvendt og bidraget til arbejdet med kommunal udvikling og kvalitet. I Sverige, hvor man er længst fremme, har man bl.a. oprettet en hjemmeside, hvor målte og ikke-målte kommuner kan hente inspiration fra hinanden http://www.stratsys.se/skl/.

For nyligt har KREVI pilottestet Kommunekompasset i fem danske kommuner. Evalueringen var positiv. Evalueringsprocessen er overkommelig. Evalueringsresultaterne er brugbare i praksis. Formidlingen er let på den gode måde. Lange rapporter er erstattet af mundtlighed, spiderwebs og gode eksempler. Sådan lød nogle kommunernes vurderinger af redskabet. Som en kommunaldirektør meget direkte udtrykte det:

”Det er nok det bedste værktøj vi har, som er til rådighed p.t. i forhold til at få foretaget et slags helbredstjek. Derfor vil jeg også meget gerne prøve det igen om 1½-2 år.” 

Kommunekompasset er nu blevet taget op af KLs Konsulentvirksomhed (KLK), der fremover vil udbyde målingerne. 

Kom til gå hjem møde, hvor vi vil præsentere og diskutere Kommunekompasset
• Hvad er Kommunekompasset for en størrelse? 
• Hvor kommer evalueringsredskabet fra?
• Hvordan foregår en kompasmåling i praksis? 
• Hvad er det der giver dette benchmarkingredskab gode karakterer? 
• Hvad kan Kompasset anvendes til i praksis?
• Hvad kan redskabet ikke?
• Redskabets fremtid i en dansk og skandinavisk sammenhæng? 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Evalueringsselskab.

Download Stinne Højer Mathiasen og Peter Boghs præsentation: Klik her


Gå-hjem-møde onsdag den 9. juni 2010: Kommunekompasset – Et benchmarkingredskab der giver mening i praksis

Onsdag den 9. juni 2010, kl. 16.00 – 18.00, KREVI, Olof Palmes Allé 19, 8200 Århus N. 

Ved specialkonsulent Stinne Højer Mathiasen (KREVI) samt chefkonsulent Søren Sønderby (KLK).

Kommunekompasset er et forsknings- og praksisbaseret evalueringsværktøj, der måler og sammenligner forvaltningsprocesser og –systemer i kommuner. Målingen giver kommunens topledelse et overblik over organisationens evne til at styre og udvikle kommunen. Kommunens stærke og svage sider afdækkes og giver et godt grundlag for at prioritere kommunens indsatsområder, hvilket er nødvendigt i en tid, hvor effektivisering står højt på den kommunale dagsorden. 

I Norge og Sverige har Kommunekompasset længe været anvendt og bidraget til arbejdet med kommunal udvikling og kvalitet. I Sverige, hvor man er længst fremme, har man bl.a. oprettet en hjemmeside, hvor målte og ikke-målte kommuner kan hente inspiration fra hinanden http://www.stratsys.se/skl/.

For nyligt har KREVI pilottestet Kommunekompasset i fem danske kommuner. Evalueringen var positiv. Evalueringsprocessen er overkommelig. Evalueringsresultaterne er brugbare i praksis. Formidlingen er let på den gode måde. Lange rapporter er erstattet af mundtlighed, spiderwebs og gode eksempler. Sådan lød nogle kommunernes vurderinger af redskabet. Som en kommunaldirektør meget direkte udtrykte det:

”Det er nok det bedste værktøj vi har, som er til rådighed p.t. i forhold til at få foretaget et slags helbredstjek. Derfor vil jeg også meget gerne prøve det igen om 1½-2 år.” 

Kommunekompasset er nu blevet taget op af KL’s Konsulentvirksomhed (KLK), der fremover vil udbyde målingerne. 

Kom til gå hjem møde, hvor vi vil præsentere og diskutere Kommunekompasset
• Hvad er Kommunekompasset for en størrelse? 
• Hvor kommer evalueringsredskabet fra?
• Hvordan foregår en kompasmåling i praksis? 
• Hvad er det der giver dette benchmarkingredskab gode karakterer? 
• Hvad kan Kompasset anvendes til i praksis?
• Hvad kan redskabet ikke?
• Redskabets fremtid i en dansk og skandinavisk sammenhæng? 


Gå-hjem-møde mandag den 17. maj 2010: Konsekvenser af offentliggørelse af information om kvalitet

Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 – 17.30 ved Servicestyrelsen, Skibhusvej 52b, 1. sal, lokale 1., 5000 Odense C

Dansk EvalueringsSelskab inviterer sammen med Servicestyrelsen til oplæg og debat om offentliggørelse af information om kvalitet.

Offentliggørelse af informationer om kvaliteten af det offentliges ydelser er et aktuelt tema i den politiske debat, ikke bare Danmark, men også internationalt.

På dette gå-hjem-møde ønsker vi at drøfte de spørgsmål, bekymringer, fordele og ulemper mv. der knytter sig til at producere og offentliggøre viden om kvalitet. Disse spørgsmål er bl.a. blevet relevante, fordi ledelsesideologier såsom New Public Management lægger vægt på offentliggørelse af evalueringsviden for at øge accountability og forbrugervalg og en mere generel tendens til ønske om åbenhed og gennemsigtighed i det offentliges virkemåde.

Formålet med gå-hjem-mødet er:

  • at diskutere forudsætningerne for at offentliggørelse er et effektivt middel til at opnå forventede effekter
  • at præsentere konkrete eksempler på hvorledes informationer vedrørende kvaliteten af det offentliges ydelser kan formidles
  • at diskutere ikke-intenderede effekter
  • at diskutere nogle mere principielle aspekter af offentliggørelse af evalueringsviden

Mickael Bech er professor ved Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet. Han forsker bl.a. i brugen og virkningerne af økonomiske incitamenter i den offentlige sektor, med specielt fokus på sundhedsvæsenet.

Carsten Strømbæk Pedersen er specialkonsulent ved VISO-Videnscentre i Servicestyrelsen, hvor han blandt andet arbejder med udviklingen af vidensfunktionen. Han er ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, SDU, hvor han underviser på Master I Evaluering. Carsten har de seneste år forsket i konsekvenser af evaluering i Folkeskolen, og er ved at færdiggøre en ph.d-afhandling om evaluering.


Gå-hjem-møde onsdag den 12. maj 2010: Brugerdreven Innovation i det offentlige

Onsdag den 12. maj 2010, kl. 15.00 – 17.30 på "Trekanten", Teknik- og Miljøforvaltningen, Kalvebod Brygge 45, 1. sal, Center for Miljø.

Dansk EvalueringsSelskab inviterer til oplæg og debat om brugerdreven innovation i det offentlige ved Christian Bason og Søren Toft.

 

Christian Bason og Søren Toft har sammen skrevet bogen "Sæt Borgeren i Spil", om hvordan det er en øjenåbner at se verden udefra og ind med borgernes blik, og hvordan borgernes oplevelser kan danne grundlag for nytænkning. Endeligt tegner bogen en profil af den borgercentrerede offentlige organisation, som løbende inddrager borgernes perspektiv, og som bruger deres energi, viden og ønske om at bidrage.

 

Christian Bason er leder af Mindlab og innovationschef under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Søren Toft er Kommunikationschef på CBS.

 

Download Christian Bason og Søren Tofts præsentation: Klik her

 


Gå-hjem-møde onsdag den 27. januar 2010: Hvordan isolerer vi sammenhængen mellem indsats og resultat? Matching som metode til effektevaluering

Onsdag 27. januar 2010, 15.30 – 17.30 på Danmarks Evalueringsinstitut, Østbanegade 55, 3. sal, 2100 Kbh Ø.

V/ seniorøkonom Rasmus Jakobsen, Centre for Economic Business Research (CEBR)
og metodekonsulent Niels M. Søndergaard, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Det grundlæggende problem i effektevaluering er at isolere sammenhængen mellem en given indsats og dens resultater. Den sociale verden står aldrig stille, og når vi igangsætter en aktiveringsindsats for at skaffe ledige i arbejde eller en mentorordning for at nedbringe frafaldet på en erhvervsuddannelse, er det grundlæggende evalueringsproblem at afgøre, hvor meget af den forandring, vi kan konstatere, der skyldes indsatsen, og hvor meget der skyldes, at de andre forhold har ændret sig i mellemtiden. 

Gå-hjem-mødet vil præsentere matching, der er en metode til effektevaluering, som har vundet stadig større udbredelse de senere år. Kort fortalt er ideen i matching at matche hver enkelt individ, der deltager i en indsats, med et eller flere individer, der ligner det så meget som muligt, men som ikke har deltaget i indsatsen. På den måde opbygges der ad statistisk vej en kontrolgruppe, der kan fungere som sammenligningsgrundlag i forhold til indsatsgruppen. I Danmark har vi unikke muligheder for at anvende metoden i forhold til mange andre lande på grund af de registerdata om hver enkelt borger, der indsamles hos Danmarks Statistik. 

Oplæget består af en ikke-matematisk og ikke-teknisk introduktion til matching som metode. Derefter vil tre konkrete evalueringer gennemført af CEBR og EVA der bruger matching, blive gennemgået som cases. Eksemplerne er hentet fra evaluering af beskæftigelsespolitik, forsknings- og innovationspolitik og uddannelsespolitik men vil også kunne generaliseres til andre politikområder. 

Afslutningsvis vil oplæget diskutere styrker og svagheder ved matching som metode.