Parallelsession 10: Hvordan følger man implementeringen af en kompleks reform? Erfaringer fra evalueringen af den forberedende grunduddannelse (FGU)

Mia Uth Madsen, Chefkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Mathilde Hangaard, Seniorkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Naja Sano, Konsulent, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har fået til opgave at stå for evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for den forberedende grunduddannelse (FGU). Evalue- ringen af FGU er på mange måder en ”vild evaluering” – der er stor politisk bevå- genhed og FGU-reformen er en særdeles omfattende struktur-, institutions- og ind- holdsreform, hvor der bl.a. er forventninger om en særlig FGU-didaktik og opbyg- ning af en ny fælles profession. På sessionen fortæller de evalueringsansvarlige om deres erfaringer, udfordringer og overvejelser i forbindelse med evalueringen ind til nu og inviterer deltagerne til at tænke med. Der vil være fokus på den første del af evalueringen, der har fokus på at følge implementeringen af reformen.

  • Hvordan designer man en evaluering af en kompleks reform, herunder valg af analyseframework samt operationalisering af reformelementer, kontekst- og støttefaktorer?
  • Hvordan agerer man i spændingsfeltet mellem ”evaluering” og ”følgeevalue- ring” og skaber en viden, der både tilgodeser det politiske niveau og sekto- rens behov for praksisunderstøttelse?

Deltagerforudsætninger

Ingen deltagerforsætninger, men det vil selvfølgelig været interessant, hvis der er nogen, der kan trække på erfaringer fra andre store reformevalueringer eller lign.

Deltagerudbytte

Indblik i et konkret eksempel på design af en reformevaluering, herunder overvejel- ser og udfordringer i den forbindelse.