Parallelsession 11: Evaluering af produktivitet og kvalitet af behandlingen på psykiatri- ske sengeafsnit – metodedesign og proces der kan håndtere kompleksiteten

Aske Skouboe, Patientlogistik Konsulent, ved Region Hovedstadens Psykiatri
Jacob Bille Krogh, Chef for målstyring og patientlogistik, Region Hovedsta- dens Psykiatri
Lone Baandrup, MD, Phd. Klinikchef på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri.

Region Hovedstadens Psykiatri har oplevet pres på sengekapaciteten, med tilhø- rende overbelægning og pres for at udskrive patienter. Igennem en fagligt forankret inddragende proces er der udviklet nøgletal til driftsstyring på afsnitsniveau, der både evaluerer produktivitet og kvalitet i behandlingen. Igennem bl.a. matching og covarians kontrol renses for alle opstillede alternativ-hypoteser – så nøgletallene præcist evaluerer arbejdsgangene. Der er udviklet statistiske/AI værktøjer bl.a. til evaluering af indlæggelsestid, der yderligere kan sandsynliggøre hvilke led i ar- bejdsprocesserne der forklarer et afsnits resultater.

Efter opstart i jan’21 på 15 akutte sengeafsnit er overbelægningen reduceret fra et niveau på gennemsnitligt ca. 4% til <1%, også under spidsbelastning. Den gen- nemsnitlige indlæggelsestid er reduceret med ca. 15%, og der har bredt været for- bedringer på de opstillede kvalitetsparametre.

Deltagerforudsætninger

En Grundlæggende forståelse for epidemiologisk metode og analyse.

Deltagerudbytte

Høre om én case hvor det er lykkedes at evaluere både kvalitet og produktivitet til- strækkelig validt på afsnitsniveau, på et område der ellers er meget komplekst, og hvor resultaterne har ført til målbare og stabile forbedringer. Casen illustrer hvor- dan det er lykkedes med registerdata der er tilgængelige mange år tilbage, at defi- nere den kliniske kvalitet præcist nok til at de kliniske miljøer bredt har accepteret dette. Yderligere har det med allerede eksisterende data været muligt at be- skrive/undersøge alle de alternativ-hypoteser der er fremsat, tilstrækkelig præcist. Mere overordnet illustrerer casen hvordan et problem der indledningsvist virkede svært at opstille klare årsag-virkning sammenhænge for, er blevet struktureret og omsat til angivelser af hvad der bør fokuseres på at forbedre, og hvor det kan mo- nitoreres om dette lykkedes.

Blive introduceret til hvordan der er udviklet statistiske/AI værktøjer som løsning på komplekse evalueringsproblemer, og se eksempler på hvordan de kan levere hand- lingsorienterede årsagsanalyser som sengeafsnittenes ledelser kan bruge til at foku- sere deres udviklingsarbejde.