Parallelsession 9: Sociale investeringer – en løsning på vilde problemer og hvordan evalueres de?

Slides: Præsentation til DES konference september 2022 DSI

Søren Skårhøj, Specialkonsulent ved Den Sociale Investeringsfond.
Emil Overgaard Bruhn, konsulent ved Den Sociale Investeringsfond.

Hvordan viser vi bedst den menneskelige og økonomiske værdi af sociale investe- ringer? Som deltager på denne parallelsession præsenteres du for ideerne bag soci- ale investeringer og centrale argumenter for, hvordan sociale investeringer kan ud- vikle vores velfærd: 1) Sociale investeringer kan bryde strukturelle barrierer, som ofte spiller en væsentlig rolle for vilde velfærdsproblemer og 2) Sociale investerin- ger skærper fokus på evaluering og bidrager til en positiv kulturforandring på vel- færdsområderne. På sessionen præsenterer vi cases fra de første danske sociale in- vesteringer. Vi inviterer til en drøftelse af udfordringer og dilemmaer ved investe- ringstilgangen fx magtstrukturer og cherrypicking, så både deltagere og oplægshol- dere går fra sessionen med ny inspiration og viden.

Deltagerforudsætninger

Ingen forventninger til deltagernes vidensgrundlag.

Deltagerudbytte

Ny viden om sociale investeringer, hvilken rolle evaluering spiller i sociale investe- ringer og hvordan sociale investeringer potentielt kan løse vilde problemer.