Call for abstracts

BYD IND MED LÆRINGSSEMINAR, PARALLELSESSION ELLER PAPER

Årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2019 finder sted onsdag d. 4. september til fredag d. 6. september 2019på Comwell i Kolding. Du får her den første information om konferencen, og en invitation til selv at bidrage med din og din organisations viden og erfaringer.

Dansk Evalueringsselskab henvender sig til kommuner, regioner og statslige institutioner, forskere, konsulenter fra det private og offentlige samt andre evalueringsinteresserede. I er alle meget velkomne, og bestyrelsen vil derfor sørge for at oplæg, læringsseminarer og parallelsessioner spænder bredt.

Har du praktiske erfaringer og/eller teoretisk viden om evalueringer, som du gerne vil dele med andre, så har du mulighed for at bidrage med et læringsseminar eller en parallelsession på DES-konferencen i 2019. Du er også velkommen til at sende forslag til et læringsseminar eller parallelsessioner, som du vil opfordre bestyrelsen til at finde kvalificerede oplægsholdere til.

Deltagerne på DES-konferencen er evalueringsmæssigt på forskellige niveauer; fra begyndere til erfarne. Bestyrelsen vil gerne sikre, at der udbydes læringsseminarer og parallelsessioner, der er relevante for begge profiler, og vi vil derfor bede dig om at beskrive målgruppen i dit abstract.

På årskonferencen 2019 håber vi desuden at kunne målrette oplæggene endnu mere ved at kunne tilbyde læringsseminarer og parallelsessioner inden for følgende spor:

  • Øvespor: Her får konferencens deltagere mulighed for at træne metoder og gøre sig erfaringer med metoder.
  • Det avancerede spor: Her indbyder vi til udveksling på højeste faglige niveau om seneste resultater og tendenser inden for evalueringsdisciplinen
  • Erfaringsudvekslingsspor: Her indbyder vi til kritisk refleksion om egen praksis. Hvilke fejl har du gjort værdifulde erfaringer af, og hvordan har det influeret din praksis?
  • Debatspor: Evalueringens rolle og bidrag i den offentlige og politiske samtale

Som noget nyt har du i år også mulighed for at indsende et extended abstract, som du ønsker forskningsfagligt peer review på, og indgå i paper sessions.

Du får som oplægsholder tildelt en kontaktperson fra Dansk Evalueringsselskab, som du kan sparre med om oplægget, og som kan fungere som aktiv facilitator på konferencen.

Du kan læse mere om årskonferencens tema her.

LÆRINGSSEMINAR

Læringsseminarerne afholdes onsdag d. 4. september 2019. Et læringsseminar varer som hovedregel 3 timer, men der er også mulighed for at byde ind med et heldagsseminar (a 2 gange 3 timer). Der er ikke krav om, at læringsseminarer relaterer sig til det beskrevne konferencetema.

Læringsseminaret kan med fordel kombinere teori og praksis, og vi lægger vægt på, at der er tænkt deltagerinvolvering ind i form af øvelser eller dialog – meget gerne med en hands-on-tilgang, hvor der er fokus på, at deltagerne opnår en læring og får noget med hjem, som de kan anvende i deres egen kontekst. Vores erfaring er, at læringen bedst understøttes via inddragelse af konkrete eksempler og egne erfaringer.

I beskrivelsen af dit læringsseminar bedes du overveje, hvilket af ovenstående spor det hører under.

PARALLELSESSION

Parallelsessionerne på hovedkonferencen foregår torsdag eller fredag. Parallelsessionerne skal knytte an til konferencens hovedtema.

Sessionerne kan vægte en teoretisk eller praktisk tilgang, eller have en kombination af teori og praksis. Bestyrelsen vil opfordre til, at der også indsendes forslag til parallelsessioner, hvor den faglige dialog og vidensudveksling mellem deltagerne er i fokus. Ved denne type parallelsessioner er oplægsholderen ansvarlig for at lave en rammesætning og facilitering af sessionen.

I år har vi valgt at udvide parallelsessioner til 1½ time, så der er bedre tid til fordybelse og drøftelser.  Da der stadig er en begrænset tidsramme, er det dog vores erfaring, at det er vigtigt med en god planlægning af sessionen.

I beskrivelsen af din parallelsession bedes du overveje, hvilket af ovenstående spor det hører under.

PAPER SESSION

Paper sessions er et nyt tiltag, som specielt retter sig mod forskere eller forskningsinteresserede deltagere. En paper session indebærer, at du indsender et extended abstract, som beskriver et forskningsprojekt, et delprojekt eller et oplæg til en artikel. Det må meget gerne tage afsæt i igangværende forskning, som du ønsker input og ideer til fra øvrige deltagere. Der er ikke krav om, at papers relaterer sig til det beskrevne konferencetema.

Det indsendte extended abstract udsættes for peer review gennem følgende proces:

  • De indsendte abstracts sendes uden kontaktinformationer (blinded) til minimum 2 medlemmer af DES-bestyrelsen, som har en ph.d.-grad, og som vurderer abstractets kvalitet og udvælger abstracts til papersessions.
  • De udvalgte abstracts sendes til de øvrige deltagere, der har fået godkendt abstracts og som vil deltage i paper sessions. To af disse deltagere udpeges som diskutanter.
  • Selve sessionen varer 45 minutter, hvor oplægsholderen kort fremlægger og derefter får sparring og vejledning, dels fra to på forhånd udpegede diskutanter, dels fra de øvrige deltagere.

INDSENDELSE AF ABSTRACT

I bestyrelsen vil vi meget gerne have indlæg fra alle potentielle oplægsholdere – også dem, som vi ikke selv kender!

For at sikre den bedste fordeling og sammensætning af oplæg opfordrer vi derfor alle, der har lyst til at bidrage til konferencen til at udforme et abstract. I bedes benytte dette skema hvis I ønsker at afholde et læringsseminar eller en parallelsession og dette skema hvis I ønsker peer review og deltagelse i paper sessions.

Skemaet sendes til DES på des@ineva.dk senestmandag den 25. februar 2019..

VILKÅR

Bestyrelsen træffer i marts beslutning om, hvilke læringsseminarer, parallelsessioner og paper sessions, der kommer til at indgå i det endelige program. Umiddelbart derefter får alle, der har fremsendt konkrete forslag, et skriftligt svar.

Dansk Evalueringsselskab er en frivillig forening, og derfor tilbyder vi som udgangspunkt ikke honorar for oplæg. Hvis du holder oplæg, dækker foreningen dog en del af dine udgifter i forbindelse med konferencen (hvor meget, der dækkes, afhænger af, hvilken type oplæg du holder). Klik her for at finde foreningens honorarpolitik.

HUSK

DEADLINE for indsendelse af ABSTRACTS: 25. februar 2019. Abstract sendes til des@ineva.dk

Du kan altid kontakte sekretariatet eller en fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål i relation til konferencen eller call for abstracts.

Nærmere information om konferenceprogram og tilmelding følger omkring 1. maj 2019.

Hold dig opdateret via vores hjemmeside eller vores nyhedsbrev.